SPESIALGLIMT

Fotografi av orginaldiplomet fra Utvik 6. februar 1331.

Høyrer kunstig intelligens heime i Spesialsamlingane?

Eitt av dei mest omtalte fenomena dei siste åra er kunstig intelligens (KI) og korleis det kjem til å endre vårt liv.

Publisert Sist oppdatert

SPESIALGLIMT

Hver fredag presenterer de forskjellige delene av Spesialsamlingene, nemlig Manuskript- og librarsamlingen, Billedsamlingen, Skeivt arkiv og Språksamlingene, godbiter fra samlingenes spennende og varierte materiale i form av tekst, bilder og film.

Ja, ja, vel...

Hittil har KI mest vist seg nyttig for å raskt kunne finne mønster i for eksempel medisinske prøver, til IT-programmering og i industrielle prosessar. Innafor det humanistiske området er dei store KI-modellane, som ChatGTP og Googles Gemini, mest kjent for å fabulere eller til og med dikte verkelegheita. I tillegg har KI-modellane generelt ei enorm slagside som opprettheld ei verdssortering tilhøyrande hovudsakleg kvite amerikanske menn. Kvinner, minoritetar eller alternative livsstilar kjem ikkje lett gjennom i resultanta.

Går KI an å bruke i spesialsamlingar?

Men kan vi likevel bruke KI til noko fornuftig? Sjølv om KI-modellane hittil har vore prega av tilfeldigheit, kan ein faktisk få noko ut av KI, også i spesialsamlingar. No er ikkje eg ein superbrukar av KI, men ein del av kunststykket med å få fornuft ut av KI, er førebels å uttrykkje seg klårt og presist om kva ein ønskjer seg av resultatet. Så det hjelper å tenkje litt over kva ein vil og så prøve å uttrykkje det på ein forståeleg og kortfatta måte. Skal vi prøve å lage eit forsøk?

Eit mellomalderdiplom vert utsett for ChatGTP

I Spesialsamlingane har vi ei svært fin samling av mellomalderdiplom. Dei kan vi alle finne ved eit søk i Marcus [https://marcus.uib.no/home], Spesialsamlingane sin formidlingsportal. Blant anna, finn vi eit fint lite diplom [https://marcus.uib.no/instance/charter/ubb-diplom-0013.html], nedskrive i Utvik i Nordfjord, frå 6. februar 1331. Diplomet er utgitt i Diplomatarium Norvegicum 8, nr 92, og lyder slik:

Allum monnum þeim sem þetta bref sia eða hœyra. sendir Olafuer Þorgrims son q. g. ok sina. ek vil yðer kunnikt gera. at a miduiku daghenn nesta eftir kyndils messo kom Haralder Bardar son firir mik ok lett bera stefnu vittni sin at hann hafðe stæmft Anzsteini a Tistamrum vmboðes manne abotans at Munklifui. en Anzstein kom ekki j stefnu daghenn. eftir þatt leett Haralder bera onnur vitni ok toko þeir so til bokar. Jon Arna son. ok Jon Eilifs son ok suoro att fullan bokar eið. at inra Giuf ok ytra millim Sand aar ok Giuf aar til eignar ok oðals atte Barðer Arna son ok son hans eftir hann ok Barðer faðer Haralz ok Haralder aa ef hann skall vrenter vera. hia verande sira Siugurði leighu preste j Œyghi ok Steinfinni Œysteins syni ok morghum oðrum goðom monnum. ok til sanz vitnisburðar settu þeir sin inscigli meðer minu inscigli firir þ[ett]a bref er gort var a fyr nemfdom deghi a .xii. are rikis virðulegs herra M[agnus]ar Noregs Svia ok Gota kungs.

La oss prøve å sjå korleis vi kan bruke KI til først å omsetje frå gammalnorsk til bokmål og til engelsk. Deretter skal vi prøve å trekke informasjon, som stadnamn og personnamn, ut av dokumentet. Til denne øvinga er ChatGTP 3.5 brukt – det er ikkje den nyaste modellen frå ChatGTP, men derimot nyaste gratisversjonen. For å ha eit referansepunkt, har eg funne fram 1800-tals omsetjinga som finst av brevet i samlingane (sjå bilete 2). Den er rett nok på eldre norsk-dansk, men ho kan fint brukast som referanse likevel:

Avskrift frå 1800-talet av Utvik-diplomet. Gjengitt i teksten.

Til alle Mænd, dem som see eller høre dette Brev, sender Olaf Thorgrimssøn Guds og sin Hilsen. Jeg vil kundgjøre eder, at om Onsdagen nest efter Kyndelsmesse (ɔ: 6 Februar), kom Harald Baardssøn for mig og lod aflægge Stevnings-Vidnestyrd om, at han havde stevnet Anstein paa Tisthamer, Abbeden af Munkelivs Ombudsmand. Men Anstein kom ikke paa Stevnedagen. Derefter lod Harald andre Vidnesbyrd aflægges, og toge de saa til Bogen (ɔ: Evangeliet) Jon Arnessøn og Jon Eilifssøn og svore med fuld Boged (ɔ: Ed paa Evangeliet), at indre og ytre Gjuf mellem Sandaa og Gjufaa besad Baard Arnessøn til Odel og Eie og hans Søn efter ham og Baard, Haralds-Fader, og derpaa Harald, om han skal være uforstyrret. Nærværende (vare) Sire (ɔ: Hr.) Sigurd, Leieprest i Eyge (ɔ: Eid) og Steinfinn Eysteinssøn og mange andre gode Mænd. Og til sandt Vidnesbyrd sætte de sit Segl med mit Segl for dette Brev, som var gjort paa fornævnte Dag i vor værdige Herre Magnus’s, Norges, Svea og Gota Konges, 12te Regeringsaar (ɔ: 1331).

Som referanse mot andre del av øvinga, uttrekk av informasjon, har eg trekt ut stadane og personane nemnde i omsetjinga:

Stader nemnd

1. Tisthamar (Tistamrum)

2. Munkeliv (Munklifui)

3. Indre Gjuv (inra Giuf)

4. Ytre Gjuv (ytra [Giuf])

5. Sandå (Sand aar)

6. Gjuvå (Giuf aar)

7. Eid (Œyghi)

Personer nemnd

1. Olaf Thorgrimssøn

2. Harald Baardssøn (4 ganger)

3. Anstein paa Tisthamer (2 ganger)

4. Jon Arnessøn

5. Jon Eilifssøn

6. Bård, Haralds far

7. Sigurd, prest

8. Steinfinn Eysteinssøn

9. Magnus, konge

Første steg er å skrive ein kommando til ChatGTP. Det vi skal gjere først, er å lage ei omsetjing til moderne norsk, men i god historisk stil, held vi namna på stader og personar i originalforma. Den vil helst ha kommandoane på engelsk, så kommandoen er: ”Translate this Old Norwegian text into modern Norwegian bokmål. Retain original spelling of persons. Retain original spelling of places”, etterfølgt av sjølve teksten. Resultatet vart:

Alle mennene som ser dette brevet eller hører det, sender Olafuer Þorgrims sønn q. g. og hans. Jeg vil informere dere om at på midtuken dagen etter kyndelsmesse kom Haralder Bardar sønn for meg og lot sine vitner vitne om at han hadde stevnet Anzsteini på Tistamrum, ombudsmannen for Munklifui. Men Anzstein kom ikke til stevnedagen. Etter det lot Haralder bringe andre vitner, og de tok ed til full bok, Jon Arna sønn og Jon Eilifs sønn, og sverget en solid boked. At indre Giuf og ytre mellom Sand aar og Giuf aar tilhører og er odelsrett til Barðer Arna sønn og hans sønn etter ham, og Barðer, far til Haralz, og Haralder, også hvis han skal være arving. Her verande Sir Siugurði, presten i Œyghi, og Steinfinn, Œysteins sønn, og mange andre gode menn. Og som et sant vitnesbyrd satte de sitt segl ved siden av mitt segl for dette brevet som ble gjort på den før nevnte dagen, den 12. året av den ærverdige herskeren Magnus av Norges Svea og Göta konge.

Det vart faktisk ei nokså leseleg omsetjing, ikkje perfekt, men tolleg. Det er til dømes nokre merkelege frasar som ’lot sine vitner vitne’ for ’stefnu vitni’ (stemningsvitnesbyrd) og omsetjing av stadnamna ’indre Giuf og ytre’ for ’inra Giuf ok ytra’. Men elles er omsetjinga ikkje dårleg.

 

Neste steg er den engelske omsetjinga. Kommandoen lydar då: ”Translate this Old Norwegian text into modern English. Retain original spelling of persons. Retain original spelling of places”. Resultatet er:

To all the people who see or hear this letter, Olafuer Þorgrims son q. g. and his, sends greetings. I want to inform you that on the Wednesday following Candlemas, Haralder Bardar son came before me and had his witnesses testify that he had summoned Anzsteini in Tistamrum, the deputy of Munklifui. However, Anzstein did not appear on the appointed day. After that, Haralder had other witnesses brought forth, and they took a full oath to the book. Jon Arna son and Jon Eilifs son swore, along with many others, that the lands between Sand river and Giuf river, both inner and outer, belong to Barðer Arna son and his son after him, and to Barðer, the father of Haralz, and to Haralder, too, if he shall be the heir. Here present are Sir Siugurði, the priest in Œyghi, and Steinfinn, Œysteins son, and many other good men. As a true testimony, they set their seals beside my seal for this letter, which was made on the twelfth year of the honorable ruler Magnus of Norway, Svea, and Göta king.

Igjen, så er omsetjinga ikkje dårleg, men speglar framleis dei litt rare omsetjingane i den norske versjonen. Som noko nytt er ordet for 'å' i stadnamna 'Sand aar' og 'Giuf aar' omsett til engelsk, og sjølve stadnamnet 'Giuf' er merkeleg nok heilt forsvunne, men oppdelingane 'inner and outer' er behalde. Så, konklusjonen av omsetjingane må være at ChatGTP 3.5 gjer det nokså bra, men det er absolutt naudsynt med korrekturlesing av omsetjingane!

La oss prøve det litt meir komplekse å trekkje ut informasjon frå teksten. Her kan det vel vere at KI-modellen kjem i vanskar. Vi kan sjå litt ut av omsetjingane at ikkje alt som er namn vert heilt korrekt omsett. Men la oss sjå. Kommandoen lyder: ”Make a list of place-names in the Old Norwegian text. List in order of occurrence. Then make a list of all personal names in the text. List in order of occurrence. Retain original spelling.” Og resultatet er:

Place-Names:

1. Tistamrum

2. Munklifui

3. Giuf

4. Sand

5. Œyghi

Personal Names:

1. Olafuer Þorgrims son

2. Haralder Bardar son

3. Anzsteini

4. Jon Arna son

5. Jon Eilifs son

6. Barðer Arna son

7. Haralz

8. Haralder

9. Siugurði

10. Steinfinn

11. Magnus

 

ChatGTP klarer oppgåva dårlegast med stadnamna, særleg der namneformene er særskrivne, som i ’inra Giuf ok ytra’, ‘Sand aar’ og ‘Giuf aar’. Dermed har den mista namna ’inra Giuf’ og ’ytra Giuf’ og (gjen)skapt det overordna ’Giuf’. Det er kanskje ikkje så underleg, med tanke på den litt uvanlege ordstillinga i betraktning. Det som er verre, er at ’Sand aar’, 1800-tals omsetjinga ’Sandaa’ vert til eit heilt nytt stadnamn ’Sand’ og at ’Giuf aar’ (Gjufaa) er heilt forsvunne! Ikkje så pent det, Chat GTP...

Litt betre går det med lista over personnamn. Her finn han alle personane. Han tek rett nok med seg Harald Bårdsøn heile tre gongar, men det er ikkje så underleg då namneformene varierer ganske mykje. Det som er ergerleg, er at tilnamnet til personane ikkje alltid kjem med. Til dømes er Anstein på Tisthamar berre lista med fornamnet sitt ’Anzteini’ og Steinfinn Eysteinsøn er òg berre nemnd med fornamn og ikkje patronymet sitt. Her er det behov for ein grundig korrektur. Det kan delvis avhjelpast ved å lage ein merknad i teksten med oppføring av stadnamn (Stad) og personnamn (Person). Kommandoen lyder: ”Make an inline markup of place-names (Stad) and personal names (Person) in the Old Norwegian text.”, med resultatet:

Allum monnum þeim sem þetta bref sia eða hœyra. sendir Olafuer Þorgrims son (Person) q. g. ok sina. ek vil yðer kunnikt gera. at a miduiku daghenn nesta eftir kyndils messo kom Haralder Bardar son (Person) firir mik ok lett bera stefnu vittni sin at hann hafðe stæmft Anzsteini (Person) a Tistamrum (Stad) vmboðes manne abotans at Munklifui (Stad). en Anzstein (Person) kom ekki j stefnu daghenn. eftir þatt leett Haralder (Person) bera onnur vitni ok toko þeir so til bokar. Jon Arna son (Person). ok Jon Eilifs son (Person) ok suoro att fullan bokar eið. at inra Giuf (Stad) ok ytra millim Sand (Stad) aar ok Giuf (Stad) aar til eignar ok oðals atte Barðer Arna son (Person) ok son hans eftir hann ok Barðer (Person) faðer Haralz (Person) ok Haralder (Person) aa ef hann skall vrenter vera. hia verande sira Siugurði (Person) leighu preste j Œyghi (Stad) ok Steinfinni (Person) Œysteins syni (Person) ok morghum oðrum goðom monnum. ok til sanz vitnisburðar settu þeir sin inscigli meðer minu inscigli firir þ[ett]a bref er gort var a fyr nemfdom deghi a .xii. are rikis virðulegs herra M[agnus]ar (Person) Noregs Svia ok Gota kungs (Stad).

Det er relativt fint å lese korrektur på og så få laga det korrekte uttrekket av stadnamn og personnamn.

Er KI verdt å bruke tid på?

Ja, det må ein nok seie, så lenge vi ikkje gløymer dei gamle dygdene med korrekturlesing av dei resultata som KI-modellane spyttar ut til oss. På den måten er det ikkje annleis enn å la studentar gjere omsetjingar og ekserperingar – her må det også korrekturlesast. Der KI har ein fordel, er i tid. Kvar einaste kommando utført her tok ikkje meir enn ti sekund å utføre.

Det viktige er å vera merksam på kva ein vil ha ut av arbeidet sitt med KI og vere fokusert på korleis ein skrive kommandoane sine. Og det hjelper å spørja om att, om ein ikkje synest ein fekk godt nok svar. Men viktigast av alt er å teste om den KI-modellen ein brukar faktisk kan utføre det arbeidet som ein ønskjer gjort. Eg har testa litt ulike modellar, og ChatGTP 3.5 og ChatGTP 4.0 kunne utføre dette arbeidet, men til mi store overrasking feila Googles Gemini totalt. Den hadde ikkje trena på gammalnorsk og melde at den ikkje kunne utføre oppgåva. KI-modellane kjem nok til å gjerast betre med tida, men no klarer dei berre jobben mellomgodt.

Kjelder:

Lange, Chr. C. A. og Carl R. Unger. (1874). Title of Volume. Diplomatarium Norvegicum Oldbreve. Til kundskab om Norges indre og ytre forhold, sprog, slægter, sæder, lovgivning og rettergang i middelalderen, 8. Christiania – P. T. Mallings forlagshandel.

OpenAI. (2024). ChatGPT (3.5) [Large language model]. https://chat.openai.com

Powered by Labrador CMS