KORTNYTT

Informasjon om lønnsoppgjøret ved UiB i 2023

Publisert Sist oppdatert

Det lokale lønnsoppgjøret ved UiB er nå gjennomført. 

Please find information about the salary settlement at UiB in English below.

Generelt om det lokale lønnsoppgjøret ved UiB – hvem er omfattet av oppgjøret og ikke?

  • De som slutter i løpet av 2023 er ikke omfattet av det lokale lønnsoppgjøret (inkluderer også de som går av med pensjon – jfr. Sikringsbestemmelsen). Opplysninger om hvem som slutter i løpet av 2023 bygger på den kjennskap partene hadde på forhandlingstidspunktet
  • Ansatte som har fått nytt ansettelsesforhold etter 1. mai 2023 omfattes ikke av det lokale lønnsoppgjøret.
  • Bistillinger (avklart med KDD/DFØ) er omfattet med unntak av professor II
  • Faglige ledere - instituttledere, pro- og visedekaner er omfattet

Tilskudd til pott

Arbeidsgiver har i år gitt et tilskudd til potten på 3 millioner kroner. Midlene er fordelt med ca. 2,5 mill. for ansatte som lønnes etter hovedtariffavtalen for Akademikerne/Unio, og ca. 0,5 mill. for ansatte som lønnes etter hovedtariffavtalen for LO Stat og YS Stat.

Midlene er disponert til å utjevne skjevheter for noen stillingskategorier der UiB har definert minste startlønnsnivå. Det betyr at ansatte som har en årslønn som ligger under minste startlønnsnivå har fått et tillegg som gjør at de enten kommer på minste startlønnsnivå eller nærmere opp mot minste startlønnsnivå.

Lønnsoppgjøret for medlemmer av LO Stat eller YS Stat

Ansatte som hører til LO, YS-avtalen har fått et generelt tillegg på 31 000,- fra 1.mai 2023. Dette tillegget ble forhandlet på nasjonalt nivå. Resterende pott på ca. 3,8 millioner (0,85 %) er forhandlet lokalt ved UiB i individuelle forhandlinger. Totalt fikk 425 ansatte individuelt tillegg i disse forhandlingene.

Lønnsoppgjøret for medlemmer av Akademikerne/Unio og uorganiserte

Akademikernes og Unio sin pott (ca. 121 mill.) er i sin helhet forhandlet lokalt ved UiB, og resultatet iverksettes fra 1. mai 2023.

Det er gitt et gruppetillegg på 5,3% for de som var omfattet av oppgjøret (se under generelt om lønnsoppgjøret). Restpotten (ca. 18,5 millioner) har gått til individuelle forhandlinger. Totalt 3230 ansatte har fått gruppetillegg, og 1269 ansatte har i tillegg fått et individuelt tillegg i forhandlingene.

Ansatte som har fått tillegg og/eller endret stillingskode vil få melding av sin leder de nærmeste dagene.

Utbetaling vil skje på desemberlønn.

 

Information about the salary settlement at UiB in 2023 

The local salary settlement at UiB has now been completed.

In general about the local salary settlement at UiB - who is covered by the settlement and who is not?

  • Those who have an expired employment in 2023 are not covered by the local salary settlement (also includes those who retire). Information about expired employment is based on the knowledge the parties had at the time of the negotiations
  • Employees who have had a new employment relationship after 1 May 2023 are not covered by the local salary settlement 
  • Assistant positions (clarified with KDD/DFØ) are covered with the exception of Professor II
  • Academic managers - heads of department, pro- and vice-deans are covered

Supplement to the pot

This year, the employer has added NOK 3 million to the pot. The supplement is distributed by approx. NOK 2.5 million for employees who are paid according to the main tariff agreement for the Akademikerne/Unio, and approx. NOK 0.5 million for employees who are paid according to the main tariff agreement for LO Stat and YS Stat.

The funds are allocated to level out irregularities for some job categories where UiB has defined a minimum starting salary level. This means that employees who have an annual salary that is below the minimum starting salary level, have received a supplement that brings them either to the minimum starting salary level, or closer to the minimum starting salary level.

The salary settlement for members of LO Stat or YS Stat

Employees who belong to the LO, YS agreement have received a general supplement of NOK 31,000 from 1 May 2023. This supplement was negotiated at national level. Remaining pot of approx. 3.8 million (0.85%) are negotiated locally at UiB in individual negotiations. A total of 425 employees received individual increases in these negotiations.

The salary settlement for members of the Akademikerne/Unio and non-organized employees

The Akademikernes/Unio's pot (approx. NOK 121 mill) is entirely negotiated locally at UiB, and the result is implemented from 1 May 2023. A group supplement of 5.3% has been given for those who were covered by the settlement. The remaining pot (approx. NOK. 18.5 million) has gone to individual negotiations. A total of 3,230 employees will receive a group supplement, and 1,269 employees will also receive an individual supplement in the negotiations.

Employees who have received individual supplements and/or changed job codes will be notified by their manager in the next few days.

The payment will be included in the December salary.

Powered by Labrador CMS