NYHET

Her kan du se styremøtet direkte fra klokken 10.

Årets første ordinære styremøte

Torsdag møtes universitetsstyret til årets første ordinære styremøte. Se møtet direkte her fra klokken 10.

Publisert Sist oppdatert

Om universitetsstyret

Universitetsstyret er det øverste organet ved Universitet i Bergen, jf. uhl § 9-1.

Universitetsstyret vedtar strategier for utdanning, forskning og annen faglig virksomhet ved universitetet, og har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet.

Styret har ansvar for at institusjonen drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder, samt de rammer og mål som gis av overordnet myndighet.

Universitetsstyret har også ansvar for universitetets økonomiske ressurser, eiendom og interne organisering.

Universitetsdirektøren er sekretær for universitetsstyret og Sekretariat for universitetsledelsen er sekretariat for styret.

I det digitale møtet skal universitetsledelsen orientere om status for koronahåndteringen ved UiB. Starten av semesteret har i hovedsak vært preget av digital undervisning og anbefaling om hjemmekontor. Samtidig har Universitetet i Bergen holdt lokalene åpne, slik at studenter har kunnet benytte arbeidsplasser og bibliotek.

Universitetet har nedsatt et hurtigarbeidende utvalg som arbeider med en plan for en mer langsiktig håndtering av koronatiltak for semesteret. Oppsummering av utvalgets vurderinger vil bli drøftet i styremøtet.

I møtet blir det også redegjort for hvordan UiB jobber for å utvikle og styrke fremragende forskning ved universitetet. UiB er et forskningsintensivt breddeuniversitet med høye ambisjoner for sin forskningsvirksomhet, og det jobbes systematisk for å skape handlingsrom for forskerne gjennom eksternfinansiering, øke kvaliteten og utvikle flere fremragende forskningsmiljø. I styresaken rettes det særlig fokus på Forskningsrådets program for Sentre for Fremragende forskning, SFF1, og EU sine støtteordninger i The European Research Council, ERC2 og hvilken betydning disse programmene har for den fremragende forskningen ved UiB.

Styret skal også bli orientert om status for arbeidet i Arqus-alliansen. Alliansen en av totalt 41 europeiske universitetsallianser. I styremøtet blir det gitt et innblikk i omfang og organisering av Arqus-arbeidet ved UiB, samt hvordan alliansens mål og aktiviteter svarer på UiBs strategi og handlingsplaner.

Universitetsstyret skal i møtet orienteres om status og prosess som gjelder ekstern gjennomgang av saken om praksisportal. Som kjent gjorde styret i et ekstraordinært møte lille julaften, vedtak om å nedsette et hurtigarbeidende utvalg for å legge til rette for en ekstern og uavhengig gjennomgang av sakskomplekset i saken knyttet til praksisportal. I et ekstraordinært møte 7. januar ble anbudsgrunnlaget vedtatt, og torsdagens møte presenteres planen for den videre prosessen i saken.

Møtet kan du se i sin helhet øverst i saken.

Powered by Labrador CMS