Med støtte fra Klimafondet ved UiB kan nå studenter ved alle fakulteter søke om stipend for å skrive masteroppgave om klima, miljø og bærekraft. 10 mottakere vil bli valgt ut til å motta stipendet på 10 000 kroner.

Oppretter stipend for grønne masteroppgaver

Gjennom Klimafondet kan studenter på alle fakulteter ved UiB søke om det nyopprettede stipendet Grønn master. Målet med stipendet er å inspirere studenter til å skrive masteroppgave om klima, miljø og bærekraft.

Publisert Sist oppdatert

Grønn master

Universitetet i Bergen har fokus på bærekraft innen både forskning, utdanning og egen drift. I den forbindelse har styringsgruppa ved Klimanøytralt UiB innført ordningen «Grønn master», en insentivordning som kan inspirere flere studenter ved alle fakulteter til å skrive masteroppgaver med fokus på bærekraft, klima og miljø.

Søknadene sendes inn i forbindelse med søknadsfristen for klimafondet, som er to ganger i året. Neste søknadsfrist er 13. mars.

- Dette er et spennende initiativ og vi gleder oss til å se forslagene som kommer inn. Tematikken er både aktuell og samfunnsnyttig - og dekker hele bredden av UiB sine fagområder. Vi håper derfor på søknader til det nye stipendet fra masterstudenter ved alle syv fakulteter, sier miljøkoordinator ved UiB, Kristine Skarsvåg, som vil være med å evaluere søknadene i sekretariatet for Klimanøytralt UiB.

- Samfunnet står midt i en grønn omstilling, som bare blir viktigere i tiden fremover. UiB sine studenter har en viktig rolle å spille i å finne de gode løsningene, sier miljøkoordinator Kristine Skarsvåg, som ser frem til å være med å evaluere søknadene

- Det å skrive en masteroppgave om klima, miljø og bærekraft er også noe som også vil kunne gjøre studentene enda mer attraktive på arbeidsmarkedet. Samfunnet står midt i en grønn omstilling, som bare blir viktigere i tiden fremover. UiB sine studenter har en viktig rolle å spille i å finne de gode løsningene i årene som kommer, og en masteroppgave om temaet kan være en god start, legger hun til.

Logo Klimafondet ved UiB.
Grønn master er støttet av Klimafondet ved UiB.

Vil inspirere til grønne masteroppgaver

Forslaget om et grønt masterstipend ved universitetet ble opprinnelig lansert av Bærekraftspilotene ved UiB, og ble behandlet og godkjent av styringsgruppa for Klimanøytralt UiB i møte 30. januar.

Det er satt av 100.000 kroner til stipendet, med midler fra Klimafondet ved UiB. Hvert stipend er på 10 000 kroner, og det er dermed mulig for 10 studenter å få midler til sin oppgave.

Kriteriene for å søke stipendet er:

  • Masteroppgaven må ha hovedfokus på klima, miljø og/eller bærekraft.
  • Problemstillingen må være knyttet til minst ett av FNs 17 bærekraftsmål, og bærekraftsmål knyttet til klima- og miljø (6, 13, 14 og 15) vil bli prioritert. Hvilke bærekraftsmål og på hvilken måte oppgaven er knyttet til disse må spesifiseres i søknaden.
  • Søknaden må inneholde en fullstendig og godkjent skisse til masteroppgaven, inkludert navn på veileder.
  • Den ferdige masteroppgaven må i likhet med skissen oppfylle kriteriene, og denne leveres som rapport til klimafondet når oppgaven er ferdig og innlevert.
  • Masteroppgaven må gjennomføres ved Universitetet i Bergen.

Søknaden sendes til epost: klima2030@uib.no innen søknadsfrist 13. mars.

Bærekraft i utdanningen

Også viserektor Benedicte Carlsen slutter seg til at Grønn master er et spennende og fremtidsrettet initiativ.

-10 masteroppgaver vil samlet utgjøre et bredt og tverrfaglig blikk på klima, miljø og bærekraft, sier viserektor Benedicte Carlsen, som mener det nyopprettede stipendet er et spennende tilskudd til satsingen på bærekraft i utdanningen ved universitetet.
Viserektor Benedicte Carlsen mener det nyopprettede stipendet er et spennende tilskudd til satsingen på bærekraft i utdanningen ved universitetet.

- Bærekraft er et viktig fokusområde for hele UiBs virksomhet, først og fremst innen utdanning og forskning, men også når det gjelder egen drift. Stipendet Grønn master utnytter kjernevirksomheten ved universitetet, ved å koble satsingen på bærekraft i utdanningene tett til den omfattende forskningsbaserte kunnskapen i våre fagmiljøer, sier hun.

-10 masteroppgaver vil samlet utgjøre et bredt og tverrfaglig blikk på klima, miljø og bærekraft. Det vil i seg selv kunne bidra med ny og viktig kunnskap om dette høyaktuelle temaet, sier Carlsen, som blant annet har bærekraft i sitt ansvarsområde som viserektor.

Støttes av klimafondet

Søknadene til Grønn master sendes inn i forbindelse med den ordinære søknadsfristen for klimafondet, som er to ganger i året. Neste søknadsfrist er 13. mars.

Klimafondets formål er å finansiere tiltak som bidrar i arbeidet for et mer miljø- og klimavennlig universitet, enten ved å direkte redusere UiBs klimafotavtrykk, eller ved å engasjere studenter og ansatte til en felles miljø- og klimadugnad.

Powered by Labrador CMS