YTRING

UiB må satse på statsvitenskapen!

Åtte vitenskapelig ansatte fra Institutt for sammenliknende politikk og Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ønsker en grundig diskusjon om fremtiden for samfunnsfagene ved UiB. SV-fakultetet fyller 50 år i år.

! Dette er en ytring. Innholdet i teksten er forfatterens egen mening.

I disse dager fyller Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiB 50 år. En storstilt feiring blir det ikke på grunn av Covid-19 pandemien. La ikke det hindre oss i å ta en grundig diskusjon om fremtiden for samfunnsfagene ved UiB.

UiBs visjon er «Kunnskap som former samfunnet». Som universitet er målet vårt å frembringe kunnskap om, og utdanne studenter til å takle, vår tids store samfunnsutfordringer; migrasjon, klimaendringer, pandemi, antibiotikaresistens, ulikhet, samfunnssikkerhet og forvaltning av havressurser m.m.

Samfunnsutfordringene har det til felles at de må adresseres innenfor rammene av etablerte institusjoner. Kunnskap om hvordan disse institusjonene virker er nødvendig. Ikke minst er det viktig å forstå hvordan de virker sammen på tvers av ulike nivå, og hvilke press og konflikter de står i for tiden. For oss er det derfor åpenbart at UiB trenger en sterkere satsing på statsvitenskapen!

Dagens statsvitenskap ved UiB er fremragende på flere felt. Miljøet er likevel ikke bredt og samlende nok til å kunne tilby forskning og undervisning på det nivået UiB trenger for å nå sin visjon og sine strategiske mål.

La oss få til en skikkelig satsing på statsvitenskapen ved UiB og lage fremtidsrettede studieprogrammer for studentene. Vi kan begynne med følgende satsninger:

Opprette et program for globale studier – der studenter fra hele verden kan komme til menneskerettighetsbyen Bergen for å lære om FN, UNICEF, barne- og menneskerettigheter, klima, migrasjon og den stadig tettere sammenvevingen av politikk på ulike nivåer som gjør tidligere skiller mellom internasjonale relasjoner, sammenliknende politikk og administrasjons- og organisasjonsvitenskap, utdaterte.

Videreutvikle Europastudier. Bergen har siden Hansatiden vært Norges mest europavendte by. Ved de statsvitenskapelige instituttene ved UiB har vi de siste årene rekruttert en rekke sterke forskere fra ulike europeiske universiteter. Deres kompetanse og innsikter kan stå i spissen i et program som kan tiltrekke seg studenter fra hele Europa. Her har vi muligheten til å utdanne kandidater til det store antall stillinger på alle styringsnivåer hvor kompetanse om det komplekse samspillet mellom ulike land og EU i dagens Europa, kreves.

Etablere en «Skole i offentlig politikk og forvaltning» med vekt på demokrati og styring i norske og nordiske forhold. UiBs to statsvitenskapelige institutter har lang tradisjon for å utdanne viktige beslutningstakere i det norske samfunnet. Blant våre alumner finner vi en statsminister, flere stortingspolitikere, byrådsledere og byråder, sjefsredaktører, og sentrale embetsmenn og byråkrater. Vi tenger flere med solid kunnskap om hva som gir et robust demokrati og velfungerende politiske systemer. La oss samle oss og gi fremtidens beslutningstakere et enda bedre tilbud gjennom et studieprogram som er tydelig forankret i den hverdagen de skal møte.

Utvikle et studieprogram som gir studentene økt innsikt i rettstatens funksjon og rolle. Over hele verden ser vi at domstolene i økende grad brukes som et redskap for å endre samfunnsforholdene. Presidentvalget i USA bringes til domstolene. I Bolivia blir dommere oppsagt. I Polen får de munnkurv. Miljøsaker avgjøres i retten, og den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen tar et oppgjør med det norske barnevernsystemet. Dette må forklares. Den samlete kompetansen på lov, rettsstat og domstol på de to statsvitenskapelige instituttene kan bidra til det. Synergiene kan gi studentene - sammen med alle andre - ny innsikt og bedre kunnskap til å forstå det som skjer globalt og lokalt.

Dette er ikke utopiske fremtidsvisjoner. Det kan bli virkelighet om vi inviterer ansatte ved UiBs to statsvitenskapelige institutter (Sammenliknende politikk og Administrasjons- og organisasjonsvitenskap) til å sette seg ned og sammen lage Norges mest spennende statsvitenskapelige studieprogrammer. Vi har det meste av det som trengs allerede. UiB har alt å vinne på å få til en kraftfull satsing her som vil sette Det samfunnsvitenskapelige fakultet på kartet også de neste 50 årene. Hva venter vi på?

Anne Lise Fimreite
Professor
Institutt for sammenliknende politikk

Siri Gloppen
Professor
Institutt for sammenliknende politikk

Elisabeth Ivarsflaten
Professor
Institutt for sammenliknende politikk

Sofia Jonsson
Post-doctor
Institutt for administrasjons- og organisasjonsvitenskap

Jenny Krutzinna
Forsker
Institutt for administrasjons- og organisasjonsvitenskap

Lise Rakner
Professor
Institutt for sammenliknende politikk

Lise H. Rykkja
Professor
Institutt for administrasjons- og organisasjonsvitenskap

Marit Skivenes
Professor
Institutt for administrasjons- og organisasjonsvitenskap

Powered by Labrador CMS