NYHET

DIGITALISERINGSMIDLER: Med klokken fra venstre - Jarl Giske, Berit Oline Blihovde Hjelstuen, Visa Immonen, Silje Skrede og Richard Edward Misek.

Disse skal styrke forskning og utdanning med digital teknologi

Fem prosjekter fra fire ulike fakultet har nå fått tildelt midler til digital transformasjon i forskning og utdanning.

Publisert

DISSE FÅR MIDLER:

 • Visa Immonen
  Det humanistiske fakultetDeveloping an AI tool to visually recognise archaological finds
 • Richard Edward Misek
  Det samfunnsvitenskapelige fakultetFrom TV to Metaverse: towards an inclusive Web 3.0
 • Jarl Giske
  Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetDen digitale laksen
 • Berit Oline Hjelstuen
  Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetNytt tverrfaglig digitalt Bachelorprogram og implementering av digitale løsninger og verktøy
 • Silje Skrede
  Det medisinske fakultetFarmakologiundervisning i virtual reality (VR) augmented reality (AR)

– I februar 2022 ble det sendt ut en utlysning til fakultetene ved UiB om midler til forskning og utdanning relatert til digitalisering. Utlysningen er en videreformidling av en gave UiB har mottatt fra Unifob på 3 millioner til å styrke bredden av forskning og utdanning på problemstillinger og muligheter tilknyttet digitalisering (algoritmer, kunstig intelligens, maskinlæring, stordata, osv).

I utlysningen ble det lagt vekt på at midlene skulle tildeles prosjekt som ville oppgradere fagområdet eller utdanningsprogrammet i lys av internasjonal utvikling. Dette kunne enten gjelde det faglige innholdet i seg selv eller digitale verktøy for bruk i selve fagområdet.

Det kom inn syv søknader til Forsknings- og innovasjonsavdelingen innen fristen 1. mai. Søknadene er nå behandlet av en komité utgått av Styringsgruppen for UiB AI, og tildelingen er endelig besluttet av Universitetsledelsen.

Fem av de syv prosjektene fikk tildelt støtte til prosjekt som vil bidra til et faglig løft med tanke på digitalisering.

Skal klassifisere arkeologifunn ved hjelp av maskinlæring

Ett av disse prosjektene er «Developing an AI tool to visually recognise archaelogical finds» ved Institutt for arkeologi, historie, kultur og religionsvitenskap. Prosjektet ledes av Visa Immonen og skal utvikle et AI-system som bruker visuell gjenkjenning for å klassifisere objekter i tre. Ifølge prosjektlederen vil dette åpne for å ta i bruk kvantitative metoder på arkeologiske funn, som igjen kan avdekke ny informasjon om tidligere menneskelig atferd og interaksjon med omgivelsene.

Utfordrer Zuckerberg

Skal ta i bruk kunstig intelligens for å kategorisere arkeologiske funn i tre.

Iinstitutt for informasjons- og medievitenskap skal i gang med et prosjekt for å utvide kompetansen til TV-produksjon studenter til også å kunne interagere med og utvikle innhold for Metaverset. Noe av bakgrunnen for prosjektet er at Mark Zuckerberg allerede har omdøpt selskapet sitt til Meta og på den måten tatt eierskap til det såkalte «Metaverset» - en slags virtuell parallell virkelighet. Ifølge prosjektlederen, Richard Edward Misek, er det viktig å utfordre det mulige monopolet til Zuckerberg og bidra til at Metaverset kan være et inkluderende og demokratisk sted med en variasjon av skapere og utviklere.

VR-filmskaperen Joe Hunting skal besøke Infomedia i høst som del av prosjektet.

Virtuell farmakologiundervisning

Også prosjektet ved farmakologiundervisningen på Det medisinske fakultet er tilknyttet den virtuelle virkeligheten. Prosjektet har som formål å utvikle en fullverdig virtuell undervisningspakke i farmakologi - læren om legemidler. Professor Silje Skrede, sammen med universitetslektorene Jon Andsnes Berg og Trond Trætteberg Serkland, forklarer at ved å ta i bruk virtuell og utvidet virkelighet, vil studentene kunne se samspillet mellom legemidler og kropp på nært hold. De vil kunne se hva ulike valg av behandling kan gi av ulike effekter og bivirkninger, samt konsekvenser av ulike behandlingsvalg.

Digitale feltdata

To prosjekt ved det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet har fått tildelt midler. Det ene prosjektet Berit Oline Hjelstuen i spissen, skal ta i bruk nye digitale verktøy for både forskning og undervisning ved Institutt for geovitenskap. Instituttet har fått midler til innkjøp og drift av droner og arbeidsstasjoner for kartlegging, innhenting, bearbeiding og analysering av digitale feltdata. - Verktøyene vil bidra til å videreutvikle et fremtidsrettet digitalt utdanningstilbud, sier prosjektlederen.

Det digitale universitetet

Utlysningen har vært koordinert av UiB AI - et initiativ for å koordinere og synliggjøre all forskning-, utdannings- og innovasjonsaktivitet innen kunstig intelligens ved Universitetet i Bergen, og legge til rette for samarbeid og kontakt mellom fakultetene og med partnere utenfor UiB. Utlysningen har likevel ikke vært begrenset til kunstig intelligens.

Prorektor Pinar Heggernes er leder for styringsgruppen til UiB AI. Hun er svært fornøyd med prosjektene som nå har fått tildelt digitaliseringsmidler.

– Dette er fem helt ulike prosjekt fra fire forskjellige fakultet som alle vil bidra til å styrke sine fagområder på en svært spennende måte. Jeg syns dette er gode eksempler på hvordan utfordringene og mulighetene som digitalisering gir er relevant på tvers av hele universitetet, sier Pinar.

Powered by Labrador CMS