NYHET

Her kan du se opptak av det ekstraordinære møtet.

Kritikk mot håndtering av praksisportal

Styret ved Universitetet i Bergen har behandlet PWCs eksterne rapport om gjennomgang av komplekset rundt saken om praksisportal. Styret retter kritikk mot håndteringen.

Onsdag 17. mars behandlet styret ved UiB PWCs rapport etter gjennomgangen av saken om praksisportal. Etter det ekstraordinære styremøtet, gjorde et enstemmig styre følgende vedtak:

  1. Styret ved Universitetet i Bergen har tatt PwC sin rapport og gjennomgang til etterretning.
  2. Styret ved Universitetet i Bergen vil ut fra en helhetsvurdering rette kritikk mot tidligere rektors håndtering av denne saken. Styret mener at tidligere rektor er hovedansvarlig for den situasjonen universitetet er kommet i. Styrets vurdering er at han har utvist sviktende dømmekraft, påført universitetet unødvendig ressursbruk, foretatt en rekke feilvurderinger og vist manglende respekt for fullmakter, regler og lovverk. Styret mener at tidligere rektor har satt egen administrasjon og eksterne samarbeidspartnere i en vanskelig situasjon.
  3. Styret mener at det i denne saken også har skjedd kritikkverdige feil i administrasjonen. Styret mener at tidligere universitetsdirektør burde utøvd sitt selvstendige ansvar for å sikre at Universitet i Bergen i denne saken fulgte regler og lovverk. Styret anerkjenner samtidig at flere i administrasjonen har forsøkt å melde fra i sakens anledning.
  4. Styret vil beklage til eksterne aktører som er blitt involvert i prosessen og som kan ha opplevd belastninger som følge av denne saken.
  5. Styret ber om at universitetsdirektøren fremlegger en sak om universitetets overordnete styringsstruktur, roller og fullmakter innenfor rammene av ledelsesmodellen ved UIB.
  6. Styret ber universitetsdirektøren følge opp læringspunktene slik de er formulert i universitetsdirektørens saksfremlegg.

Rektor Margareth Hagen sier at saken om praksisportal har vært krevende for Universitetet i Bergen.

– Med dagens styremøte og de vedtak som styret har fattet, håper jeg at vi nå kan se fremover. Det pekes tydelig på viktigheten av god rolleforståelse og at uenighet blir handtert i tråd med de fullmakter som gjelder. For UiB sin del er det avgjørende at de personer som til enhver tid har sentrale lederroller i faglig og administrativ linje er bevisst sine roller og fullmakter, sier Hagen.

Powered by Labrador CMS