NYHET

Til minne om Jan-Petter Blom

Kollegene ved Institutt for sosialantropologi har skrevet minneord

Jan-Petter Blom 1927-2021

Det er i sorg vi minnes vår kjære venn og kollega professor emeritus Jan-Petter Blom som sovnet stille inn 93 år den 2. februar. Med ham har en nestor i norsk sosialantropologi og etnokoreologi/musikologi gått bort.

Etter studier i Oslo kom han til Universitetet i Bergen i 1963 hvor han tiltrådte den første faste samfunnsvitenskapelig stillingen ved institusjonen – i sosialantropologi. Blom var medlem av Det Akademiske Kollegium (nå Universitetsstyret) 1977-1983 og dekanus ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 1980-1983. Han spilte en helt sentral rolle i dannelsen av Griegakademiet ved UiB på 1990-tallet, hvor han utviklet en studieretning i etnomusikologi.

Jan-Petter Blom mottok St. Olavs Orden av statsforvalter Lars Sponheim i 2014.

Sammen med professor Fredrik Barth grunnla og utviklet han fra 1965 Institutt for sosialantropologi som ganske snart markerte seg internasjonalt som Bergenskolen i antropologi. Med dette ble også sosialantropologi etablert som universitetsstudium på alle nivåer. Som fremragende og høyt verdsatt pedagog og med bred beherskelse av disiplinen, førte han i en periode på over 35 år et tusentalls studenter inn i sosialantropologien. Han var også en svært attraktiv veileder av studenter frem til doktorgrad, magistergrad og hovedfagseksamen. Mange av dem har senere gått inn i akademiske karrierer; også slik har han stått helt sentralt i oppbygningen av sosialantropologi som vitenskapelig disiplin ved universiteter og andre forskningsinstitusjoner i Norge.

Hans formidable evner som formidler av antropologien i en videre sammenheng finner vi ved å følge denne lenken til et intervju i 1971 om fordommer og rasjonalitet med referanse til indernes helligholdelse av kuer.

Med forankring i sosialantropologisk kulturanalyse og med fagets krysskulturelle, komparative tilnærming har Blom bidratt med høyst fornyende innfallsvinkler i studiet av sammenhengen mellom folkemusikk og folkedans. De aller fleste aktive forskere er i stor grad preget av hans innovative studier, hvilket betyr at han har bidratt sterkt til dagens nivå på forskning innen dette feltet.

Gjennom sin egen forskning har Blom utviklet analytiske begreper og perspektiver som også har vist seg fruktbare for sammenliknende studier av dans og musikk innenfor rammene av en bredere kulturvariasjon. Dette har han selv demonstrert blant annet i studier av folkedans på Balkan. Studiene viser for øvrig hvordan særtrekk i norsk tradisjon kan legges til grunn for å utvikle perspektiver som er forskningsmessig fruktbare langt utover den spesifikt norske kulturelle sammenhengen.

Bloms betydningsfulle innsats innenfor feltene etnomusikologi og etnokoreologi reflekterer hans brede kulturteoretiske orientering som også har funnet sitt uttrykk i vektige studier av etniske relasjoner og ikke minst semiologiske og sosiolingvistiske bidrag med betydelig internasjonal innflytelse. Klarheten og stringensen i Bloms tilnærming til analyse av sammenheng mellom dans og musikk har også gitt en viktig nøkkel til å utvikle pedagogiske metoder for den praktiske folkedansopplæringen.

Metodene anvendes i dag både i de frivillige organisasjonene og i universitetsutdannelse. De er også internasjonalt anerkjente i det de blir brukt langt ut over landets grenser.

Den sterke anerkjennelsen Blom har mottatt av folkemusikk- og folkedans miljøet finner sitt symbolske uttrykk i flere æresmedlemskap og hederspriser. I 2014 utnevnte H.M. Kongen Jan-Petter Blom til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans vitenskapelige og utøvende bidrag til norsk folkedans og folkemusikks fremme.

Vi vil sterkt savne Jan-Petters skarpsindige bidrag i intense faglig diskusjoner som alltid var preget av gjensidig respekt og vennlighet. Ikke minst er vi svært mange som er han dypt takknemlig for den høyst engasjerende måte han brakte oss inn i sosialantropologiens fascinerende verden. Vi minnes derfor i vemod Jan-Petter som en helt spesielt kjær kollega og god venn gjennom svært mange år, og vi lyser fred over hans minne.

Venner og kollegaer ved Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen.

Powered by Labrador CMS