NYHET

Christian Lomsdalen, Ida Vikøren Andersen, Mari Lund Eide, Hild Hoff og Marie von der Lippe klar for diskusjonsworkshop.

Ny forskergruppe diskuterte kontroversielle temaer med VGS-elever

Fredag 23. september inviterte den ferske forskergruppen 'Forskning og undervisning om kontroversielle tema' to klasser fra en videregående skole til en diskusjonsworkshop.

Publisert Sist oppdatert

Den nyopprettete forskergruppen benyttet Forskningsdagene i Bergen som en mulighet til å både dele sin egen forskning med elever, engasjere dem i forskningsbasert undervisning, og forske på dem.

DISKUSJONSWORKSHOP

Arrangører: fire forskere fra forskergruppen ‘Forskning og undervisning om kontroversielle tema’

- Mari Lund Eide

- Christian Lomsdalen

- Hild Elisabeth Hoff

- Marie Steine von der Lippe

Sammen med én forsker fra forskningsgruppen LINGCLIM som forsker på språkbruk i klimadebatten:

- Ida Vikøren Andersen

Inviterte: To skoleklasser fra videregående skole

Mål med workshopen:

1) Se hvordan elever tar stilling til vanskelige og komplekse tema som ofte kan skape uenighet

2) Se hvordan de tenker når de kommer frem til egne standpunkt på saker

3) Se hva de er villige til å gjøre for å overbevise andre og hvordan de argumenterer

4) Se hvordan de opplever å diskutere, og være uenige med andre om saker de bryr seg om

På diskusjonsworkshopen fikk elevene bryne seg på spørsmål som «Ville du vært villig til å bruke sivil ulydighet for å markere ditt standpunkt i en sak som er viktig for deg?» og «Hvordan opplever du å være uenige med andre?»

Christian Lomsdalen ønsker elevene velkommen.

Forskergruppen ble opprettet i vår og består av ti forskere fra institutt for fremmedspråk (IF) og institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR).

Til felles har de at de alle forsker på hvordan kontroversielle temaer behandles i skolen, eller tema som i seg selv er kontroversielle.

Stipendiat Christian Lomsdalen, som bidro til å organisere workshopen, forteller at fokuset på demokrati og medborgerskap i de læreplanene som ble innført i 2020, har inspirert forskerne:

- I de nye læreplanene har det å håndtere uenighet og meningsmangfold fått en større og viktigere plass i skolen. Dette finner vi både i de fagspesifikke læreplanene og i den overordnede delen av læreplanen. Da er det viktig at vi ser på hvordan dette kan fungere i praksis og hvordan elevene håndterer det. Viktigheten av dette understrekes av den økte polariseringen vi ser på ulike plan i og utenfor Norge, sier Lomsdalen.

Tverrfaglig samarbeid

Ida Vikøren Andersen snakker med elevene om sivil ulydighet.

Stipendiatene Mari Lund Eide og Christian Lomsdalen, førsteamanuensis Hild Elisabeth Hoff og professor Marie Steine von der Lippe er alle med i den nye forskergruppen og var med på å arrangere workshopen på fredag.

Med seg hadde de også postdoktor ved IF, Ida Vikøren Andersen, som er opptatt av hvordan ungdom diskuterer og argumenterer for egne standpunkt.

Andersen er med i forskningsprosjektet CLIMLIFE, og forsker på hvordan ungdom opplever den offentlige debatten rundt klima- og livsstilsspørsmål, og hvordan de navigerer retorisk i denne debatten.

- Dette skal være en utforskende metode for å lære mer om hvordan ungdommene håndterer å være uenige, og hvordan de kan handle demokratisk på andre måter enn å for eksempel stemme ved valg, forklarer postdoktor Ida Vikøren Andersen.

Sammen har forskerne et ønske om å lære mer om hvordan man kan undervise om kontroversielle temaer og hvordan ungdom opplever å diskutere og å være uenig. Gruppen er positive til samarbeidet:

- Siden vi har ulike innfallsvinkler til temaet stiller vi også ulike spørsmål, og slik lærer vi mye av hverandre, forteller stipendiat Mari Lund Eide fra IF. Hun forsker på hvordan engelsklærere opplever muntlige diskusjoner av kontroversielle tema, og hvilken læring det finnes i slike aktiviteter i fremmedspråkopplæringen.

- Jeg syntes det er spennende å få øve på å jobbe sammen som en gruppe, siden vi ellers er vant med å kjøre vårt eget løp, sier Lomsdalen, som i sitt prosjekt forsker på hvordan fritaksretten praktiseres i norsk skole.

Samlet inn data til artikkel

Marie Steine von der Lippe og Hild Elisabeth Hoff noterer observasjonene sine.

Under diskusjonsworkshopen fikk elevene en innføring i begrepet sivil ulydighet og se eksempler på dette. De diskuterte temaet i plenum og i grupper og ble oppfordret til å tenke over om de selv noen gang kunne ha tydd til sivil ulydighet.

Ungdommene ble også presentert for et fiktivt dilemma, hvor de måtte ta stilling til hva de selv mente om saken.

Mens Lomsdalen, Andersen og Eide underviste, observerte Hild Elisabeth Hoff og Marie Steine von der Lippe elevene mens de arbeidet. Slik samlet de inn data både gjennom observasjon av elevene, men også gjennom innsamlede ark med elevenes notater og svar på spørreskjema.

Under workshopen var Andersen opptatt av hvordan elevene diskuterte og argumenterte for egne standpunkt, mens Eide og Lomsdalen ville lære mer om hvordan elever responderer til ulike former for undervisning rundt kontroversielle temaer.

- Det er ikke bare interessant å se hva elevene mener om temaene og problemstillingene vi presenterer de med, men også hvordan de samhandler om dem. Dataen vi samler inn i dag, både observasjonsdata men også elevenes notater og svar på spørreskjema, gir oss variert og interessant innsikt i hvordan elever opplever slike diskusjoner, forteller Eide.

Målet med arbeidet er å samskrive en artikkel om utforskende tilnærminger til kontroversielle tema.

I etterkant legger gruppen til at diskusjonsworkshopen var vellykket og at elevene i stor grad rapporterte at de syntes det var gøy å prøve ut undervisningsopplegget de hadde satt sammen til dem.

- Det var spennende å høre at elevene ikke ville gått til sivil ulydighet for hvilken som helst sak, og at mange vurderte sivil ulydighet som et virkemiddel som både kan hjelpe og skade en sak, nettopp fordi det er et så ekstremt tiltak, forteller Eide.

MEDLEMMER I FORSKERGRUPPEN 'FORSKNING OG UNDERVISNING OM KONTROVERSIELLE TEMA'

 • Marie von der Lippe, professor i religionsdidaktikk ved AHKR
 • Sissel Undheim, professor i religionsvitenskap ved AHKR
 • Henriette Hanky, stipendiat i religionsvitenskap ved AHKR
 • Christian Lomsdalen, stipendiat i religionsdidaktikk ved AHKR
 • Kristoffer Økland, stipendiat og universitetslektor ved Institutt for kultur- og språkvitenskap, Universitetet i Stavanger.
 • Christian Sæle, professor i historiedidaktikk ved AHKR
 • Mari Lund Eide, stipendiat i engelskdidaktikk ved IF
 • Hild Hoff, førsteamanuensis i engelskdidaktikk ved IF
 • Mona Langø, universitetslektor, samfunnsfagsdidaktikk ved institutt for politikk og forvaltning
 • Solveig Moldrheim, undervisningsleder i Raftostiftelsen
 • Julie Ødegård Borge, undervisningsmedarbeider, Raftostiftelsen
 • Trine Anker, professor i religionsdidaktikk ved Meninghetsfakultetet, og professor 2 ved UiB, ved AHKR
Powered by Labrador CMS