NYHET

Direktør for forsknings- og innovasjonsavdelingen Benedicte Løseth og rektor Margareth Hagen.

UiB FRAM – nybrottsarbeid om kvalitet i forskning

Anbefalingene fra UiB FRAM er klare, nå ønsker UiB innspill til veien videre.

Publisert Sist oppdatert

UiB er et sterkt forskningsuniversitet. For å følge opp ambisjonen i strategien om å utvikle flere fremragende forskningsmiljøer og videreutvikle kvaliteten i hele bredden av UiBs fagmiljøer, trenger institusjonen systematisk kunnskap og innsikt i hvordan den enkelte vitenskapelig ansatte og forskningsmiljøene selv opplever rammene for å kunne nå sine faglige mål.

UIB FRAM RAPPORTEN

Anbefaler at følgende sentrale områder løftes frem og videreutvikles ved UiB:

 • Styrke sammenhengende tid til forskning
 • Videreutvikle arbeidsmiljø og fagfelleskap
 • Styrke og tydeliggjøre forskningsledelse
 • Styrke forskningsstøtte og finansiering
 • Styrke rekruttering og karriereutvikling
 • Videreutvikle forskningsbasert utdanning
 • Styrke rammene for tverrfaglighet
 • Videreutvikle rammer for forskningsinfrastruktur

– Vi har høye ambisjoner for forskning ved UiB, sier rektor Margareth Hagen.

Hun har ledet arbeidet med UiB FRAM som har undersøkt rammebetingelser som fremmer forskningskvalitet i hele UiBs bredde. Målet med arbeidet har vært å gi universitetet, fakultetene og fagmiljøene et viktig kunnskapsgrunnlag for å styrke forskningen ved UiB.

– Nå er faktagrunnlaget lagt og vi er klare til handling. Nå ønsker vi å mobilisere hele organisasjonen i arbeidet med å gi forskningen ved UiB solide rammebetingelser, sier Hagen.

46% av de vitenskapelig ansatte har svart på en spørreundersøkelse, gjennomført av analyseseksapet Ideas2evidence, for å kartlegge deres rammer for å drive forskning. I tillegg til undersøkelsen har selskapet hentet inn empiri fra intervju og SWOT-analyser. Dette utgjør i stor grad kunnskapsgrunnlaget som rapporten bygger på. En selvevaluering av dette slaget er enestående i norsk sammenheng.

– Det er klart vi har tatt et steg ut av komfortsonen når vi legger oss selv under lupen på denne måten, men for å bli bedre må vi tørre å lære av erfaringene våre. Jeg er stolt over den jobben som arbeids- og styringsgruppen har lagt ned, og mener anbefalingene de kommer med er svært aktuelle å arbeide videre med, sier Hagen.

Tydelige anbefalinger

Det er flere sentrale områder (se faktaboks over) som blir anbefalt å løfte frem og satse på.

– Noe av dette er tema «alle» har snakket om lenge, men nå har vi empirien som støtter oss. Til høsten skal vi komme i gang med å jobbe mer konkret med anbefalingene, sier Hagen.

– For å sikre en godt forankret oppfølging ber vi fakultetene om innspill til hvordan vi bør gjøre dette og på hvilke måter det bør jobbes videre i fagmiljøene med det kunnskapsgrunnlaget som vi har fått gjennom denne delen av UiB FRAM prosjektet, sier Hagen.

UIB FRAM - kunnskapsgrunnlaget

Analyseselskapet Ideas2evidence AS (I2e) stod for planlegging og datainnsamling av survey og intervjuer. En egen delrapport vil foreligge fra Ideas2evidence som del av styresaken. Her vil vi oppsummere de viktigste funnene i det empiriske kunnskapsgrunnlaget.

Kunnskapsgrunnlaget består av:

 • intervjuer med forskere og instituttledere
 • surveyundersøkelse blant alle vitenskapelig alle
 • kartlegging av strategiske mål
 • styrker og svakheter ved instituttene
 • møter mellom institusjonsledelse, fakultets- og instituttledelse ved alle fakultetene.

Les mer om UiB FRAM

Håper på engasjement

Forskningsdirektør Benedicte Løseth er fornøyd med kunnskapsgrunnlaget og ser frem til å ta UiB FRAM inn i neste fase, som er implementering.

– Vi har et solid materiale, og gjort et stort arbeid, som jeg er spent på hvordan fagmiljøene vil motta. Og ikke minst om dette vil bidra til økt engasjement for å styrke kvalitet i forskning ved UiB sier hun.

NIFU (Norsk institutt for studier av innovasjon, forsking og utdanning) har hatt en rådgivende rolle i sluttfasen av utformingen av rapporten.

– Det har vært en veldig lærerik prosess. Å jobbe med så utrolig motiverende og flinke folk i arbeids- og styringsgruppen, og å ha gode brytninger og diskusjoner med NIFU i et slikt utviklingsarbeid har gitt oss mange nye perspektiver, fortsetter Løseth.

Klar for styrebehandling

UiB FRAM rapporten legges frem for Universitetsstyret 17. juni. Ved rapporten skal det ligge et forslag til hvordan den videre oppfølgingen skal gjøres. Universitetsledelsen har nå bedt fakultetene om innspill på hvordan kan vi sikre et helhetlig oppfølgingsarbeid av UiB FRAM-rapporten, og på hvilken måte kan det arbeides videre i fagmiljøene med kunnskapsgrunnlaget.

Powered by Labrador CMS