YTRING

Siri Gloppen, Jan Erik Askildsen og Kristine Jørgensen
Siri Gloppen, Jan Erik Askildsen og Kristine Jørgensen

Stem Team Askildsen for et fremadrettet universitet

Det samfunnsvitenskapelige fakultetet går godt! Team Askildsen står for en politikk som skal sike at våre fagmiljøer og administrasjon får et grunnlag for å fortsette den gode utviklingen, skriver teamet i denne ytringen.

! Dette er en ytring. Innholdet i teksten er forfatterens egen mening.

Det samfunnsvitenskapelige fakultetet går godt! Team Askildsen står for en politikk som skal sike at våre fagmiljøer og administrasjon får et grunnlag for å fortsette den gode utviklingen. Da må vi legge til rette for at vi er godt rustet i kampen om de knappe midler som fordeles til universitetene. Vi må være til stede på de arenaer der kampen om ressursene står, og der fordelingen skjer. Det betyr å jobbe for flere studieplasser, flere rekrutteringsstillinger, og gjennomslag for eksternt finansiert forskning. På den måten øker vi vår basis, og institutter og fagmiljøer får mer ressurser til å utvikle sine disipliner og til å opprette nye studieprogrammer, ofte tverrfaglige, som er etterspurt blant studenter. Vårt dekanat er en garantist for vi fortsatt er aktive på arenaene som fordeler ressurser til forskning og studentnær undervisning i grunnmiljøene.

Forskningsaktiviteten er stor, med gode publikasjoner og omfattende formidling. Grunnlaget er basisfinansieringen, men det er viktig å legge til rette for ekstra finansiering fra attraktive finansieringskilder. Fakultetet skal støtte og legge til rette for gode søknader. Det er slik vi har lykkes med å få to ERC-bevilgninger, et Senter for forskningsdrevet innovasjon, samt flere NFR-prosjekter. Det gir enorm mulighet for faglig ekspansjon, og rekruttering av dyktige yngre forskere i rekrutteringsstillinger. Vi skal være strategiske i vårt arbeid med søknader, og bruke ressursene på en god måte. Det gjør vi ved å bygge videre på ordning med ekspertpanel som gir hjelp og innspill i søknadsskriving.

Vi skal hegne om instituttenes rom for å utvikle nysgjerrighetsdreven forskning basert på kompetansen som finnes i fagmiljøene gjennom at grunnbevilgningen i stor grad forvaltes der. Sentre og større eksternfinansierte prosjekter skal finne plass i et vertsinstitutt, og på den måten bidra til prosjektutvikling, tverrfaglig forskning, forskningsbasert utdanning og forskerutdanning. Mangel på sammenhengende forskningstid er et opplevd problem for mange. I dialog med fagmiljøene vil vi fremme tiltak for å gi ansatte bedre betingelser for å kunne realisere sine forskningsambisjoner. Vi vil styrke lederutdanningen og sette i verk tiltak som bidrar til lederutvikling både innen forskning og utdanning, også for dem som ikke har formelle lederposisjoner.

Forskerutdanningen skal styrkes i form av kurstilbud og veiledning, og aktiv involvering i forskernettverk. Fakultetet skal sikre tilgang til flere rekrutteringsstillinger, som gir grunnlag for flere åpne utlysninger av PhD- og postdoktorstillinger. Vi vil sørge for en nær og aktiv oppfølgning av forskerrekrutter for at PhD-graden kan gjennomføres på normert tid, og at våre PhDer og postdoktorer er godt posisjonert i konkurransen om attraktive stillinger. I samarbeid med fagmiljøene vil vi sikre at PhDer og unge forskere har arbeidsvilkår og karriereplaner som ivaretar hensynet til likebehandling og som sikrer dem mulighet til å utvikle en bred kompetanse, inkludert opplæring og erfaring med undervisning og veiledning.

For å sikre forskning og undervisning er vi helt avhengige av den velfungerende administrasjonen og tekniske støtte vi får ved vårt fakultet. Administrasjonen står både i frontlinjen med studenter, og mellom vitenskapelig personale og studenter. Med vår ambisjon og fortsatt utvikling av forskning og undervisning, vil det kreve mer administrativ støtte. Men de administrative funksjoner vil også endre seg. Derfor legger vi stor vekt på kompetanseutvikling i den administrative stab. Alle skal se og oppleve utviklingsmuligheter i sine stillinger.

Vår undervisning skal være forskningsbasert. Vi ønsker en styrking av master- og forskerutdanningen; det er et stort potensial til å utvide vår masterutdanning, og ved å legge til rette for tettere koblinger mellom eksternfinansiert forskning og undervisning. Samfunnets behov og brede tilbud til våre studenter studenters tilsier at det må til rette for tverrfaglige kurs og studieløp der fagmiljøene ser det som ønskelig. Våre studenter er bekymret for arbeidslivsrelevansen i sin utdanning. Vi skal derfor synliggjøre studieprogrammenes samfunns- og arbeidslivsrelevans overfor studenter og undervisere så vel som arbeidsgivere. Fakultetet igangsetter høsten 2021 tre nye studieprogram, også med en tverrfaglig profil. Sammen med instituttene vil vi arbeide for at disse blir suksesser. Studentene skal ha tilfredsstillende arbeidsmiljø gjennom lesesalsplasser og grupperom, og vi der det som viktig å jobbe utvidede åpningstider på bibliotek og lesesaler. Våre studenter er en viktig ressurs i undervisning ved å være vitenskapelige assistenter og studentassistenter. Vi skal gå gjennom deres rolle og arbeidsbetingelser som midlertidig ansatte og jobbe for mer forutsigbarhet. Ikke minst, vi skal sørge for at så snart som mulig skal komme tilbake til en normal studiesituasjon, og støtte med ulike tiltak de som er rammet av situasjonen siste året.

Vårt team har solid ledererfaring med basis i våre grunnmiljøer. Disse erfaringene er viktige for å takle utfordringene samfunnet og våre fagmiljøer står overfor. Vi har store samfunnsutfordringer som vi som samfunnsvitenskapelig miljø er godt rustet for å bidra til å løse. I tillegg kan vi forvente store endringer i organisering og finansieringssystemer. Vi vil være aktive for å påvirke beslutningstakere til å legge til rette for et universitet, og for fagmiljøer, som kan drive uavhengig og nysgjerrighetsdrevet forskning og undervisning.

Vi har stor tro på framtiden for et aktivt og kreativt fakultet. Vi må fortsette å bygge kapasitet, både når det gjelder utdanning og forskning. Det skal vi få til ved et inkluderende samarbeid mellom studenter, institutter, administrasjon og fakultet. Vi skal være et dekanat som legger opp til at vi ved vårt fakultet skal diskutere sak og fag, og gå sammen om å løse utfordringer.

Jan Erik Askildsen, dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet og dekankandidat
Siri Gloppen, prodekankandidat
Kristine Jørgensen, visedekankandidat for utdanning

Powered by Labrador CMS