YTRING

Jan Erik Askildsen

Tid for å rydde!

Debatten om vår styringsform og demokratisk sinnelag har tatt kraftig av i dekanvalget ved SV-fakultetet, skriver Jan Erik Askildsen.

! Dette er en ytring. Innholdet i teksten er forfatterens egen mening.

Debatten om vår styringsform og demokratisk sinnelag har tatt kraftig av i dekanvalget ved SV-fakultetet. Som sittende dekan, så kan jeg slå klart og tydelig fast at vårt universitetsdemokrati ligger fast. Jeg har stor respekt for det arbeidet som gjøres i Instituttråd og i Fakultetsstyret, og oppfatter de valgte representanter som genuint opptatt av institutter og fakultetet sine interesser. Alle beslutninger tas etter grundige debatter, og der alle parter og synspunkter har blitt sluppet til.

Mye av debatten gjelder diskusjonen om samarbeid mellom Institutt for sammenliknende politikk og Institutt for administrasjons- og organisasjonsvitenskap. Den er et godt eksempel på en svært åpen og inkluderende prosess. Begge institutter og alle fagmiljøer har fått rikelig anledning til å uttale seg, både ved skriftlige innspill og i møter, og alle synpunkter blir hørt. Det er ingen som går inn for forhåndsbestemte løsninger. Vi har et arbeidsutvalg som skal komme med forslag til flere modeller og muligheter for samarbeid, om undervisning og forskning, til det beste for studenter, ansatte i rekrutteringsstillinger og fast ansatte på instituttene. Deres forslag skal behandles etter våre fastlagte demokratiske prinsipper. Eller ønsker Team Strømsnes at vi skal innføre noen nye demokratiske ordninger ved Universitetet i Bergen? At vårt demokrati ikke fungerer godt nok? Vi vil i alle fall hegne om vårt godt fungerende demokratiske system!

Det stilles spørsmål ved budsjettmodellen, knyttet til at fem professorer er overflyttet fra Institutt for sammenliknende politikk til Institutt for administrasjons- og organisasjonsvitenskap. Da må en først slå fast at man må behandle en komplisert arbeidsmiljøsituasjon på sin måte, og budsjettmodellen deretter. For det første, det er ikke fakultetsledelsen som har ønsket å flytte personer mellom institutter. Når da Team Strømsnes går ut og kritiserer løsningen som er valgt, og som etter grundig diskusjon har fått støtte av vårt demokratiske organ Fakultetsstyret, ville det ikke være på plass også med noen refleksjoner om hvordan en situasjon kan oppstå? Dernest, så skal vi med budsjettmodellen klare å håndtere en situasjon som den som her er oppstått, og dette er en sak som skal opp i neste fakultetsstyremøte 15.juni. Det viktigste er at vi er i nær og konstruktiv dialog med begge de involverte institutter for å finne ordninger som sikrer at studenter ikke blir lidende, og at vår forskningsaktivitet kan fortsette. Det skal vi sikre!

Så er det viktig å si at valg av dekan ikke er noe som gjelder ett institutt. Team Askildsen er et dekanat for hele fakultetet, for alle ansatte og studenter. Noen synes å ville stikke hodet i sanden og late som vår universitetsverden er noe annet enn den virkelig er, eller hvordan den var for mange år tilbake. Alle ønsker selvsagt frie rekrutteringsstillinger. Men det er ikke arbeidet for mer ekstern finansiering og flere studieplasser som hindrer det. Snarere tvert imot. Først og fremst bidrar ekstern finansiering i seg selv til en rekke nye rekrutteringsstillinger. Til prosjekter våre forskere gjerne og av egen lyst vil gjennomføre! Dernest gir nye studieplasser og mer ekstern finansiering grunnlag for økte inntekter, til ytterligere rekruttering, som kan fordeles både til faste stillinger og til rekrutteringsstillinger. Jeg tror vel egentlig ikke at Team Strømsnes heller er imot mer ekstern finansiering når det kommer til stykket. Jeg håper jo at de innser faren ved et slikt syn, som snart ville møte den harde realiteten.

Så vil jeg appellere til alle om å bevare den gode kollegialitet ved vårt fakultet. Diskusjon er flott, men mistenkeliggjøring og personkarakteristikker på ofte svakt grunnlag gagner ingen.

Med ønske om et godt valg!

Powered by Labrador CMS