NYHET

– Konferansen i dag er et viktig utgangspunkt for arbeidet som ligger foran oss, sa UiB-rektor Margareth Hagen under åpningstalen.

Markerte oppstart av ny handlingsplan for mangfold, inkludering og likestilling

– Likestilling og mangfold er et felles ansvar for alle. Men lederne har et særlig strategisk ansvar, sa UiB-rektor Margareth Hagen på likestillings- og mangfoldskonferansen i Universitetsaulaen fredag, 24. mars.

HANDLINGSPLAN FOR MANGFOLD, INKLUDERING OG LIKESTILLING 2023-2025

 • Beskriver ulike utfordringer og tiltak for å fremme likestilling og motarbeide diskriminering ved UiB
 • UiB har fra 2017 til 2022 hatt to handlingsplaner: én for likestilling mellom kjønnene og én for mangfold og inkludering. Disse erstattes av den nye planen
 • Planen består av en rekke føringer og tiltak med sentralt og felles ansvar
 • Under ‘sentrale tiltak’ står det blant annet at UiB skal tilby lederprogrammer som inneholder tema som mangfold, inkludering og likestilling, tilstrekkelig norskopplæring til internasjonale ansatte og studenter, og mentorprogram for kvinner og ansatte med flerkulturell bakgrunn
 • I planen står det også at alle fakulteter skal ha egne tiltaksplaner for mangfold, inkludering og likestilling tilpasset lokale forhold

– Utgangspunktet for denne konferansen er på den ene siden en avslutning av det store og flotte likestillingsprosjektet Genderact på Matnat, og på andre siden et startskudd for UiBs nye handlingsplan for mangfold, inkludering og likestilling. Vi har fortsatt et godt stykke igjen å gå i likestillings- og mangfoldsarbeidet, men heldigvis har vi mye kompetanse i organisasjonen som kan hjelpe oss med å løse utfordringene vi står overfor.

Det sa UiB-rektor Margareth Hagen i sin velkomsttale på fredagens konferanse hvor det ble satt søkelys på likestilling i akademia, mangfold i forskning og utdanning, og praktisk likestillingsarbeid.

Ingen easy fix

Den nye handlingsplanen for Mangfold, inkludering og likestilling 2023-2025 ble ferdigstilt for kort tid siden og tiltaksarbeidet har startet.

I planen står det at alle ansatte og studenter ved UiB skal inkluderes i fellesskapet og gis like muligheter, og at UiB skal rekruttere studenter og ansatte fra hele talentbasen (befolkningen).

Fredagens konferanse markerte starten på arbeidet for å nå disse målsetningene. En rekke nasjonale og internasjonale foredragsholdere sto på programmet.

Det aller viktigste tiltaket er at ledelsen på alle nivå er forente om at de ønsker å gjøre noe med kjønnsbalansen.

Margareth Hagen

– Det er fremdeles store kjønnsforskjeller i studievalg på UiB. Det er skjev kjønnsfordeling på flere av arbeidsplassene våre også. Vi har jobbet systematisk, kommet langt og har gjennomført ambisiøse tiltak, men framskrittene går fremdeles ikke i det tempoet vi ønsker, sa Hagen.

Hun understeket at utfordringene innen mangfold og likestilling varierer stort i UiBs ulike fagmiljø og funksjonsområder, og at det ikke finnes én enkel løsning.

– Det er ikke noe easy fix for å oppnå bedre kjønnsbalanse. Det aller viktigste tiltaket er at ledelsen på alle nivå er forente om at de ønsker å gjøre noe med kjønnsbalansen, sa hun.

– Det er viktig at ledere på alle nivå analyserer utfordringene i sine fagmiljø og funksjonsområder for å finne ut hvor skoen trykker. Derfor er ledere særskilt inviterte til denne konferansen, sa Margareth Hagen.

50 år siden opprettelse av likestillingskomité ved UiB

– UiB var det første universitetet i landet til å opprette en likestillingskomité i 1973. Siden den gang har vi jobbet målrettet for likestilling. Framskrittene har vært store og raske, men vi ser også at utviklingen har sakket ned på noen områder, både i Norge og i verden, sa Hagen.

Hun la vekt på at lokale tiltak er spesielt viktig for å nå målene innen mangfold og likestilling.

– Mål og tiltak må være tilpasset lokal og faglig kontekst, sa hun.

Dette vil "gå seg til"?

Gunn Mangerud, professor og dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (Matnat), sto også på scenen for å fortelle om motivasjonen bak og erfaringene fra likestillingsprosjektet GenderAct.

GENDERACT

 • Likestillingsprosjekt ved Matnat som fikk bevilgning fra Norges Forskningsråds Balanseprogram i 2020
 • Prosjektet har hatt som mål å bidra til å langsiktig kulturendring som gir økt likestilling og bærekraftig kjønnsbalanse ved Matnat
 • To tiltakspakker har blitt iverksatt i prosjektet. Disse omhandler (1) kulturendring gjennom ledelsesutvikling og ledelsesverktøy og (2) utviklingsprogram for kvinnelige forskere
 • Resultatene viser blant annet at ledere har oppnådd økt kompetanse om temaet, og kvinnelige programdeltakere har opplevd positiv effekt på egen karriereutvikling
 • Prosjektperioden var 1. januar 2021 til 31. desember 2022
 • Selv om forskningsrådsfinansieringen ble avsluttet i fjor, videreføres prosjektet på Matnat

– Likestillings- og mangfoldsarbeid er utrolig viktig. En typisk oppfatning er at ufordelaktige kjønnsforskjeller bare skyldes et etterslep og vil 'gå seg til'. Dette har mange hørt i alle de år. I GenderAct-prosjektet lærte vi at den antakelsen har veldig liten støtte i forskning, sa Mangerud.

Professor og dekan ved Matnat, Gunn Mangerud.

Dette ble noe av bakgrunnen til at fakultetet iverksatte en rekke tiltak for å fremme en kultur for inkludering, rettferdighet og tilhørighet, og oppnå økt kjønnsbalanse. Resultatene av tiltakene ble presenterte på konferansen. Noen av resultatene står også beskrevet her.

Mangerud benyttet anledningen til å berømme Siri Øyslebø Sørensen, professor ved NTNU og professor II ved GenderAct ved UiB og Eva Amundsdotter, universitetslektor ved Stockholms Universitet og førsteamanuensis II ved GenderAct ved UiB, for deres innsats gjennom prosjektperioden. De holdt også innlegg senere i programmet.

– Deres kunnskap har vært ekstremt viktig for oss, sa Mangerud.

Hun avsluttet innlegget sitt med å forsikre om at arbeidet med mangfold, inkludering og likestilling på ingen måte er over.

– Vi er på en reise. Vi skal fortsette å være 'på'. Og vi skal jobbe videre med dette i mange år framover, for det er fremdeles en lang vei til mål.

Konferansen ble ikke tatt opp.

Les mer om mangfold, inkludering og likestilling ved UiB her.

Powered by Labrador CMS