MINNEORD

Bjørn Helge Johnsen

Til minne om Bjørn Helge Johnsen (1959-2023)

Vi har mistet en kjær kollega og en nyskapende forsker, mentor, leder og veileder, skriver kollegaer ved Det psykologiske fakultet i dette minneordet. 

Det var med sorg vi mottok den triste beskjeden om at vår kloke og vennlige kollega professor Bjørn Helge Johnsen sovnet inn på Haukeland sykehus torsdag 9. november. Han ble bare 64 år. Han etterlater seg et tomrom hos oss. Vi har mistet en kjær kollega og en nyskapende forsker, mentor, leder og veileder.

Bjørn Helge fullførte sin psykologutdanning ved Universitetet i Bergen i 1987 og disputerte for dr.psychol.-graden i 1993 med avhandlingen “Brain assymetry and facial emotional expressions: Conditioning experiments” med professor Kenneth Hugdahl som veileder. Etter forskerutdanningen ble han fast tilsatt ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi (datidens Institutt for somatisk personlighetspsykologi), deretter Institutt for klinisk psykologi før han i 2001 gikk inn i stillingen som professor i personlighetspsykologi i 2001 ved Institutt for samfunnspsykologi, ved profesjonsstudiet i psykologi. 

Her tok Bjørn Helge aktivt del fram til han fra august 2022 ble leder for Senter for krisepsykologi ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Han påtok seg flere tunge verv og var bl.a. visedekan ved fakultetet i perioden 1996-1999.

Bjørn Helge var en drivende kraft i å bygge opp fagfeltet operativ psykologi. Operativ psykologi omhandler psykologiske prosesser i situasjoner som krever raske beslutninger der beslutningene får store konsekvenser – med stor relevans for yrkesgrupper som politi, helsepersonell, brannmannskap og Forsvaret. Han ga ut flere viktige lærebøker om dette forsknings- og praksisområdet. 

Han tok initiativ til og ledet flere store forskningsprosjekter ved fakultetet og var fødselshjelper i karriene for mange unge forskerrekrutter. Han etablerte ikke minst forskningsprosjekter i felten i samarbeid med utsatte yrkesgrupper, forskning som har gitt unike innsikter i psykologiske mekanismer i farlige situasjoner, og hvordan man best kan legge til rette for gode beslutninger og for oppfølging i ettertid.

Allerede i 1996 mottok han Meltzerprisen for yngre forskere, mens han mottok Bjørn Christiansens minnepris i 2002 – tildelt av Norsk Psykologforening. Hans forskningskompetanse og personlige ferdigheter gjorde at han var en svært etterspurt medarbeider og ekspert i Norge og utlandet. Han var også en anerkjent internasjonal ekspert ved større ulykker - han var blant annet del av det internasjonale teamet som bisto personell under identifiseringsarbeidet i Thailand i dagene og ukene etter tsunamien i 2004.

Han har utviklet prosedyrer for krisehåndtering og bistått i klinisk ledelse av personelloppfølging i en lang rekke kriser. Bjørn Helges grunnleggende interesse har vært tiltak i hele spekteret fra forebygging til behandling og tilbakeføring til yrkesaktivt liv for personer som gjennomlever alvorlige kriser.

Ved siden av sitt omfattende arbeid ved Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen, hadde Bjørn Helge også fra 1991 til 2019 ansettelser i Forsvaret. Dette omfattet blant annet kliniske stillinger (som sjefspsykologstilling i Sjøforsvaret) og vitenskapelig stilling som dosent II ved Sjøkrigsskolen. I 2019 ble han tildelt Sjøforsvarets fortjenestemedalje. Forskningsprosjektene og praksiserfaringen herfra har kontinuerlig kommet studenter ved profesjonsstudiet i psykologi til gode, ikke minst alle kullene som fikk foredrag og omvisning på Haakonsvern base med fokus på krisehåndtering, personellbehandling og pårørendekontakt. Han var meget etterspurt som veileder på alle utdanningsnivå på Universitetet i Bergen.

Bjørn Helge var en kreativ person med stor arbeidskapasitet. I sitt daglige virke var han en svært god samtalepartner og møtedeltaker. Vi er takknemlige for måten han fikk kollegaer til å føle seg vel på, måten han skapte samhørighet på arbeidsplassen, gjerne over en kaffekopp og en god historie. 

Ved Senter for krisepsykologi bidro Bjørn Helge sterkt til å utvikle senteret til et internasjonalt orientert fagmiljø med høy kompetanse på psykologiske prosesser knyttet til å oppleve og håndtere kriser, og å gi opplæring og bistand til hjelpere i krisesituasjoner. For senteret var han en høyt verdsatt leder, som skapte felleskap og et ivaretagende og inspirerende arbeidsmiljø.

Vi er mange som personlig vil savne hans vennlighet, humor og klokskap. Vi minnes ham i takknemlighet. Våre tanker går til hans kone Ellinor og deres to barn og familien ellers.

På vegne av kolleger og venner ved Senter for krisepsykologi, Institutt for samfunns-psykologi og Det psykologiske fakultet ellers, Universitetet i Bergen, Unni Heltne, Torbjørn Torsheim og Norman Anderssen.

Powered by Labrador CMS