YTRING

Welat Akman Westrheim stiller til valg som kandidat for gruppe B til fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Bekymret for ansettelsesstopp ved SV

– Vi må sikre videre rekruttering av talentfulle personer fra gruppe B som ønsker å fortsette eller søke faste stillinger ved UiB. Derfor mener jeg at fakultetsstyret må gjøre alt det kan for å kutte andre steder for å redusere tiden ansettelsesstoppen varer, skriver Welat Akman Westrheim. 

VALG TIL FAKULTETSSTYRET

Valget til fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet åpner tirsdag 21. mai og varer til fredag 24. mai. 

! Dette er en ytring. Innholdet i teksten er forfatterens egen mening.

Kjære kollegaer i gruppe B,

Det samfunnsvitenskapelige fakultetet ved Universitetet i Bergen er en viktig forskningsinstitusjon og samfunnsaktør, men vi står nå overfor en alvorlig økonomisk krise med et underskudd på 40 millioner kroner og en gjeld som øker. Situasjonen vil få store konsekvenser for både ansatte og studenter, og svekker vår konkurranseevne mot andre universiteter. For å håndtere krisen har fakultetsledelsen innført full stopp i nye ansettelser. Et poeng som synes glemt i denne diskusjonen er at mulige økonomiske kutt i stor grad, og kanskje i større grad enn for andre ansattgrupper, vil ramme midlertidige ansatte i gruppe B. Stillinger som er søkt på ved ulike institutt har blitt trukket tilbake, til tross for at ansettelsesprosessen var godt i gang.

Det skal snart velges en ny representant for midlertidige vitenskapelige ansatte til fakultetsstyret. Selve valget til fakultetsstyret vil gjennomføres fra tirsdag 21. mai til fredag 24. mai. Jeg stiller som kandidat for gruppe B fordi jeg mener at fakultetsstyret i større grad må ta hensyn til gruppe B og iverksette tiltak som i minst mulig grad rammer oss.

Mine viktigste prioriteringer som kandidat er:

1. Forhindre full ansettelsesstopp: Fakultetsstyret har vedtatt full ansettelsesstopp ut året og en langvarig ansettelsesstopp ser ut til å være det mest konkrete forslaget for å møte krisen. Vi kan risikere at det kan gå så lenge som fire-fem år før det ansettes igjen. Dette rammer i liten grad de faste ansatte, men har alvorlige konsekvenser for oss midlertidige ansatte i gruppe B. For stipendiater, postdoktorer, vitenskapelige assistenter og studenter som vurderer en akademisk karriere, signaliserer ansettelsesstopp at de bør se seg om etter andre muligheter enn UiB. Om UiB ønsker å styrke seg på kvalitet og forskning så er det viktig at man møter denne krisen på en måte som åpner for å beholde og gi muligheter for de beste talentene i gruppe B

Vi må sikre videre rekruttering av talentfulle personer fra gruppe B som ønsker å fortsette eller søke faste stillinger ved UiB. Derfor mener jeg at fakultetsstyret må gjøre alt det kan for å kutte andre steder for å redusere tiden ansettelsesstoppen varer.

2. Beskytte kjernevirksomheten: SV-fakultetet har et samfunnsoppdrag: forskning, undervisning og formidling. For å oppfylle dette oppdraget best mulig trenger vi engasjerte ansatte og studenter. UiB konkurrerer sterkt med andre universiteter og den økonomiske krisen ved SV-fakultetet vil skade vår evne til å rekruttere nye studenter og slik sett hindre oss i å oppfylle vårt samfunnsoppdrag. Vi må derfor granske årsakene til den økonomiske krisen så raskt som mulig, slik at vi kan forhindre at det skjer igjen.

3. Prioritere kommunikasjon og åpenhet med gruppe B på tvers av instituttene: Den økonomiske krisen viser hvor viktig det er at representanter følger opp aktuelle saker i åpne forum med gruppe B. Jeg vil som et konkret tiltak snakke med kontaktpersoner for hver av gruppene på instituttnivå for å innhente synspunkt. Jeg vil også jobbe for aktivt samarbeid og sikre at flere midlertidige ansatte blir involvert i utviklingen og styringen av fakultetet. Bare slik kan vi sikre at fakultetsstyret tar beslutninger som er forankret i våre interesser som midlertidige ansatte.

Godt valg!

Powered by Labrador CMS