NYHET

Studenter, Bergen Entrepeneurship Academy

Ny storsatsning på studententreprenørskap på Vestlandet

HVL, NHH og UiB har etablert et samarbeid for å gi studentene på Vestlandet et innovasjonsløft.

Publisert Sist oppdatert

Samarbeidet skal legge bedre til rette for innovasjon som en del av utdanningen og skape møteplasser som legge til rette for studententreprenørskap. Satsningen har fått navnet Bergen Entrepreneurship Academy.

Målet med Bergen Entrepreneurship Academy (BEA) er å utvikle utdanningstilbudet innenfor innovasjon på tvers av de tre institusjonene og legge til rette for studententreprenørskap, og på denne måten styrke studietilbudet på Vestlandet innen dette området.

– Gjennom Bergen Entrepreneurship Academy vil vi synliggjøre tilbudet som allerede finnes innen innovasjon og entreprenørskap for de rundt 40 000 studentene ved HVL, NHH og UiB, sier Robert Bjerknes, viserektor for tverrfaglig virksomhet og store satsninger ved UiB.

Ønsket er å løfte fram utdanning som den ideelle arena for tverrfaglig studentsamarbeid og samarbeid med eksterne, for å skape bærekraftige løsninger for framtiden. Satsningen skal foregå i tett samarbeid med studentene ved de tre lærestedene og arbeids- og næringsliv.

- Ved at de tre utdanningsinstitusjonene nå samler kreftene håper vi å bli et kraftfullt studentinnovasjons- og entreprenørskapsmiljø på Vestlandet som vil bidra med kandidater som har kunnskap og ferdigheter som kan bidra til omstilling og det grønne skiftet i årene som kommer, sier Bjerknes.

BEA har følgende målsetninger:

  • Utvikle og synliggjøre utdanningstilbud og andre relevante innovasjons- og entreprenørskapsaktiviteter. Nettsiden skal bidra til synliggjøringen.
  • De tre institusjonene ønsker på sikt å utvikle nye utdanningstilbud innen innovasjon og entreprenørskap.
  • å sikt er det en ambisjon å legge til rette for økt mobilitet mellom institusjonene, slik at studentene fritt kan velge å ta kurs og emner innen innovasjon og entreprenørskap ved de tre institusjonene.
  • Etablere en årlig studententreprenørskapskonferanse.
Styringsgruppen, f.v.: Jens-Kristian Fosse (HVL), Benedicte Løseth (UiB), Gro Anita Fodnes Flaten (HVL), Thererse Sverdrup (NHH), Robert Bjerknes (UiB).

Organisering

BEA er organisert som et prosjekt med en felles overbygning og en styringsgruppe. Medlemmer i styringsgruppen:

  • Gro Anita Fonnes Flaten, prorektor for forsking, HVL
  • Jens Kristian Fosse, prodekan innovasjon ved Fakultet for ingeniør- og naturfag, HVL
  • Therese Sverdrup, prorektor for innovasjon og utvikling, NHH
  • Kjetil Sudmann Larssen, seksjonsleder, Seksjon for utdanningskvalitet, NHH
  • Robert Bjerknes, viserektor for tverrfaglig virksomhet og store satsninger, UiB
  • Benedicte Løseth, direktør Forsknings- og innovasjonsavdelingen, UiB

Det er videre etablert en arbeidsgruppe som skal bidra til å utvikle den felles overbygningen for BEA, og utvikle utdanningstilbud innen innovasjon og entreprenørskap. I tillegg er det opprettet en programkomité og en teknisk arrangementskomité som har ansvar den årlige studententreprenørskapskonferansen.

Medlemmer i arbeidsgruppe, programkomité og teknisk arrangementskomité.

Årlig studententreprenørskapskonferanse

Som en del av arbeidet med Bergen Entreprenurship Academy, etableres det en årlig studententreprenørskapskonferanse. Konferansen skal gi faglig inspirasjon og synliggjøre arbeidet med innovasjon og entreprenørskap ved UiB, HVL og NHH. Dato for den første konferansen er 27. oktober 2020.

På grunn av Covid-19-situasjonen blir konferansen i år omgjort til en digital timelang live-sending, og her vil BEA offisielt lanseres. Årets konferanse blir i form av en salongsamtale, der deltakere er rektorene ved HVL, NHH og UiB, studenter fra de tre institusjonene, statsråd Henrik Asheim, ordfører i Bergen med flere.

Salongsamtalen ledes av en dyktig student fra NHH.

– Vi skal videreutvikle utdanningstilbudet innenfor innovasjon og entrepenørskap sammen og ved hver av institusjonene. I tillegg blir det viktig å legge til rette for studententreprenørskap ved bl.a. å videreutvikle Innovasjonashuben ved UiB og skape nye møteplasser som gjennom den årlige studententreprenørskapskonferansen som etableres i høst, sier Bjerknes.

Powered by Labrador CMS