NYHET

Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde

De fleste studentene har det bra, men noen faller utenfor

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) 2022 viser at de fleste studentene har det bra på vei ut av pandemien, men at noen fortsatt er ensomme.

Publisert

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2022 (SHoT)

  • Landsomfattende undresøkelse som skal gi kunnskap om hvordan studentene har det
  • Skal kartlegge studentenes helse og livskvalitet
  • 60 000 studenter har svart på SHoT-undersøkelsen 2022
  • Utført av FHI på oppdrag fra studentsamskipnadene Sammen, SiO og Sit
  • Tidligere gjennomført i 2010, 2014, 2018 og tilleggsundersøkelse i forbindelse med Covid-19 i 2021.

- Tallene i årets undersøkelse viser viktigheten av å ha et levende studiemiljø, og hvor viktig det er å ha søkelys på det fysiske universitetssamfunnet for å motvirke ensomhet, sier UiB-rektor Margareth Hagen.

De nasjonale tallene fra undersøkelsen ble lagt frem i dag, mens tallene for UiB blir offentliggjort fredag ettermiddag. Det er grunn til å tro at tallene for UiB ikke har store forskjeller fra de nasjonale.

Se resultatene fra undersøkelsen på studenthelse.no

Årets undersøkelse kartlegger studentenes helse og trivsel på vei ut av pandemien, og vi ser at mye har bedret seg sammenlignet med pandemiperioden. 86 % av studentene i Bergen oppgir at de er fornøyde med studiebyen sin, en klar oppgang fra tilleggsundersøkelsen under pandemien i 2021. Også tilfredsheten om studiemiljø har bedret seg.

- Å gjenskape et myldrende og aktivt fysisk studiemiljø på lærestedene er viktig for studentenes velvære, sier Hagen og viser til flere av tiltakene som er blitt gjort på UiB for å styrke studentenes fysiske miljø.

- Tallene i årets undersøkelse viser viktigheten av å ha et levende studiemiljø, og hvor viktig det er å ha søkelys på det fysiske universitetssamfunnet for å motvirke ensomhet, sier UiB-rektor Margareth Hagen.
- Tallene i årets undersøkelse viser viktigheten av å ha et levende studiemiljø, og hvor viktig det er å ha søkelys på det fysiske universitetssamfunnet for å motvirke ensomhet, sier UiB-rektor Margareth Hagen.
  • Ulrikke Phils hus som har åpning fredag 9. september
  • Nyåpning av bibliotek for Rettsvitenskap senere i september (biblioteket er åpent for studenter allerede), og ubedring av sittearealer på Det juridiske fakultet
  • Utviedede åpningstider på flere av lokasjonene til Universitetsbiblioteket
  • Døgnåpent Bibliotek for samfunnsvitenskap, musikk og psykologi

Større forskjeller

Psykisk helse er blitt en stadig viktigere problemstilling i studentvelferden. SHoT-undersøkelsen viser en jevn økning av antallet studenter som rapporterer å ha alvorlige psykiske plager siden SHoT første gang ble gjennomført i 2010.

UiB-rektor Margareth Hagen kommenterte tallene på Kvarteret i Bergen like etter fremleggelsen
UiB-rektor Margareth Hagen kommenterte tallene på Kvarteret i Bergen like etter fremleggelsen

Forekomsten og nivået av psykiske plager er fremdeles høyere blant de kvinnelige enn de mannlige studentene. Det er ingen klare aldersforskjeller i forekomsten av psykiske plager, selv om nivået er noe lavere blant de eldste studentene. Andelen studenter med alvorlige psykiske plager ligger klart høyere enn andelen i samme aldersgruppe i øvrig befolkning.

– De fleste studentene har det bra, og det er godt. Og kanskje viktigere så ser vi at ting bedrer seg på vei ut av pandemien. For vi har vært bekymret for at alle kullene som ikke har hatt muligheten til å møte studiekameratene sine under nedstengningene, skulle forbli ensomme. Derfor er det veldig positivt å se at ensomhet nå er på vei ned, sier Hagen.

SHoT-undersøkelsen viser også en stor økning i andel studenter som svarer at de har hatt selvmordstanker det siste året, fra 2018 (14 %) til 2022 (22 %). Undersøkelsen viser også at en av fem studenter svarer at de har hatt tanker om å skade seg selv. Tallene er vesentlig høyere blant kvinnelige enn blant mannlige studenter.

– Tallene om mental helse er urovekkende, og her er vi allerede i gang med nye prosjekter med tilskudd fra Helsedirektoratet i samarbeid med Sammen. Vi arbeider med videreutvikling av mentorordningen som nå er etablert ved alle fakultet og vi har startet opp et nytt prosjekt for inkludering og mangfold blant studentene. Studietiden skal være en periode preget av vennskap, læring og nysgjerrighet. Det er viktig at studentene har det bra, sier UiB-rektoren.

God fysisk helse

Undersøkelsen indikerer at flere studenter opplever den fysiske helsen sin som bedre enn under pandemien. Så mange som 74 % av studentene oppgir at de har god eller svært god helse. Samtidig svarer nesten fire av ti studenter at de har hatt mye eller svært mye helseplager. Andelen er vesentlig høyere blant kvinnelige (45 %), enn blant mannlige studenter (23 %).

Et positivt funn fra undersøkelsen er at tre fjerdedeler av studentene trener 2-3 ganger i uken eller mer, mens kun 4 % aldri mosjonerer. Samtidig viser årets undersøkelse en fortsatt tydelig økning i andelen studenter som har overvekt/fedme (37%).

Et klart flertall av studentene (75 %) er fornøyde med studiestedet og majoriteten (86 %) svarer at de er blitt godt mottatt på nåværende studieprogram.

77 % av studentene rapporterer at de deltok i fadderordningen da de var nye som studenter, og noen flere mannlige enn kvinnelige studenter deltok i fadderordningen. Andelen studenter som deltar i fadderordningen har sunket noe siden 2018.

– Dette viser viktigheten av at vi har hatt et ekstra søkelys på velkomstuken og har gjort en del tiltak for å forbedre den, mener Hagen.

Norges største studentundersøkelse

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse er Norges største studentundersøkelse, og tar for seg en rekke temaer knyttet til studenters helse og trivsel. Nær 60 000 norske studenter har svart på årets undersøkelse, som ble gjennomført fra februar til april 2022. Studentsamskipnadene Sammen, Sit og SiO står bak SHoT, som gjennomføres av Folkehelseinstituttet. Undersøkelsen kartlegger forutsetninger og rammebetingelser for studentenes læring. Blant temaene er trivsel og livskvalitet, fysisk og psykisk helse, økonomi, studieferdigheter, søvn og rus. SHoT er gjennomført hvert fjerde år siden 2010, med en tilleggsundersøkelse i 2021.

Powered by Labrador CMS