MINNEORD

Tidligere kolleger minnes professor emeritus Rolf Kristian Eckhoff som en entusiastisk og nysgjerrig forsker som arbeidet utrettelig med nye idéer.

Minneord om Rolf Kristian Eckhoff (1937–2021)

Venner og kolleger fra tiden ved Universitetet i Bergen, CMI, CMR, Gexcon og ØSA minnes Rolf Kristian Eckhoff.

Publisert Sist oppdatert

Etter kort tids sykeleie sovnet professor emeritus Rolf Kristian Eckhoff stille inn i sitt hjem 25. desember, 84 år gammel. Med hans bortgang har Norge mistet en internasjonalt anerkjent vitenskapsmann som har hatt stor betydning for utviklingen av flere fagfelt.

Rolf ble født i Stavanger 24. november 1937. Han ble uteksaminert som sivilingeniør i kjemiteknikk fra Norges Tekniske Høgskole (NTH) i 1961, og ble ansatt ved Chr. Michelsens Institutt (CMI) i 1962. Et studieopphold ved King's College, University of London (UoL) fra 1966 til 1968 ble starten på en omfattende forskerkarriere på feltet støveksplosjoner som blant annet la grunnlaget for en mastergrad ved UoL i 1971 (Master of Philosophy) og en doktorgrad ved NTH i 1976 (Doctor technicae).

Rolf etablerte pulverteknologi som forskningsfelt i Norge på slutten av 1960-tallet, og ledet denne aktiviteten ved CMI frem til 1982. I 1988 overførte CMI forskningsaktivitetene knyttet til pulverteknologi til Avdeling for pulverteknologi (POSTEC) ved Telemark teknisk-industrielle utviklingssenter (Tel-Tek) i Porsgrunn. Dette arbeidet videreføres i dag ved SINTEF Tel-Tek. I 1985 ble Rolf utnevnt til æresmedlem av Working Party on the Mechanics of Particulate Solids (WPMPS) under European Federation of Chemical Engineering (EFCE).

Rolf demonstrerer støveksplosjoner for Hans Majestet Kong Olav V under åpningen av nybygget til CMI på Fantoft i juni 1978.

I 1970 startet Rolf forskningsaktivitetene på støveksplosjoner i Norge. Som følge av flere alvorlige støveksplosjonsulykker i norsk prosessindustri på begynnelsen av 1970-tallet etablerte han et støveksplosjonslaboratorium ved CMI, og på 1980-tallet ble det gjennomført flere omfattende forskningsprosjekter med støveksplosjoner i siloer og annet prosessutstyr.

Høsten 1976 gjennomførte Rolf et forprosjekt på gass- og væsketåkeeksplosjoner på oljeplattformer for Statoil. Dette markerte starten på forskningen på gasseksplosjoner ved CMI, en aktivitet som ble trinnvis bygget opp gjennom forskningsprogrammet Sikkerhet på Sokkelen (SPS) fra 1978 til 1979 og de etterfølgende gasseksplosjonsprogrammene ved CMI/CMR i 1980-86, 1987-89 og 1990-1993. Aktivitetene knyttet til eksplosjonssikkerhet ved CMR dannet grunnlaget for etableringen av selskapet Gexcon i 1998. Gexcon er i dag et globalt selskap med rundt 150 ansatte totalt, hovedkontor i Bergen, og datterselskaper i et titalls land.

Rolf var forskningssjef ved CMI fra 1973 til 1988 med ansvar for områdene pulverteknologi, støveksplosjoner og gasseksplosjoner. Han fortsatte som senior vitenskapelig rådgiver fra 1988 og frem til Avdelingen for Naturvitenskap og Teknologi (ANT) ved CMI ble omformet til det selvstendige aksjeselskapet Christian Michelsen Research (CMR) i 1992. Rolf var vitenskapelig rådgiver ved CMR fra 1992 til 1996.

Rolf sammen med deltakerne på den tredje workshopen på støveksplosjoner i Shenyang i 1986.

I 1983 innledet Rolf et langvarig samarbeid om forskning på støveksplosjoner med North-East University of Technology i Shenyang (Kina), senere omdøpt til Northeastern University. Dette resulterte i utveksling og veiledning av studenter, og i alt 12 besøk til Shenyang i perioden 1984-2017. Den siste publikasjonen fra dette samarbeidet analyserte hendelsesforløpet fra en katastrofal støveksplosjon i Kunshan der 146 mennesker mistet livet ‒ denne artikkelen ble publisert i august 2021.

I løpet av 1989 og 1990 skrev Rolf den omfattende læreboken «Dust explosions in the process industries» som ble publisert i 1991, og i 1992 ble han tildelt den høyere doktorgraden Doctor of Science (Eng.) fra UoL på grunnlag av støveksplosjonsboken og 25 publikasjoner om støveksplosjoner, gasseksplosjoner og pulverteknologi. I 1993 mottok Rolf Cybulski-medaljen fra det polske vitenskapsakademi for sin forskning på støveksplosjoner.

Høsten 1991 innledet Rolf et samarbeid med Universitetet i Bergen (UiB) for å bygge opp et fagmiljø innen prosessikkerhetsteknologi. Fra 1992 var han professor II ved Fysisk Institutt, før han ble full professor i 1996. Ved siden av professoratet ved UiB hadde Rolf bistillinger som vitenskapelig rådgiver ved Gexcon (2000-2004) og Öresund Safety Advisers (ØSA) i Malmö (2004-2010). Rolf ble professor emeritus ved fylte 70 år i 2007, men fortsatte å undervise regulære emner og veilede studenter til 2017. Han var aktiv med forskning helt til det siste.

Rolf og en masterstudent på gasseksplosjonslaboratoriet ved IFT i 2008.

Ved UiB spilte Rolf en sentral rolle i oppbyggingen av studieprogrammet for Prosessteknologi, og bidro dermed til at Fysisk Institutt byttet navn til Institutt for Fysikk og Teknologi (IFT) i 2004. Han skrev flere lærebøker og bygget opp to laboratorier ved IFT. Ved utgangen av 2021 hadde gruppen han bygget opp på sikkerhet utdannet mer enn 100 hovedfagsstudenter og et titalls doktorer.

Rolf var forfatter av et stort antall publikasjoner, medlem av redaktørkollegiet i flere vitenskapelige tidsskrift, og aktiv bidragsyter til standardiseringsarbeid. Han var anerkjent som foreleser og foredragsholder, knyttet kontakter med utenlandske fagmiljø, og opprettet og organiserte internasjonale arbeidsgrupper og konferanser. Rolf var medlem av Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) fra 2008 og av Academia Europaea fra 2011.

Rolf var en entusiastisk og nysgjerrig forsker som arbeidet utrettelig med nye idéer. Han oppmuntret arbeidsgruppene han bygget opp til å tenke nytt og analytisk. Rolf var først og fremst en eksperimentator, men samtidig en pådriver for utviklingen av avanserte modeller for simulering av gass- og støveksplosjoner.

Rolf var en entusiastisk og nysgjerrig forsker som arbeidet utrettelig med nye idéer.

Selv om det meste av Rolfs karriere dreide seg om anvendt forskning hadde han genuin interesse for grunnleggende problemstillinger:

«For meg har alle samtalene jeg har fått ha ved lunsjbordet med eminente fundamentalfysikere gitt meg en utvidet innsikt i sammenhengene i vår materielle virkelighet, fra de ubegripelig små kvarkene til de ubegripelig store galaksene. Men disse samtalene har også befestet min overbevisning om at naturvitenskapens rekkevidde har sine grenser.» (sitat fra Rolfs personlige oppsummering av 25 år som professor ved UiB)

Rolf K. Eckhoff etterlater seg kone, fire barn og åtte barnebarn. Rolf med trombonen og konen Astrid på piano underholdt på utallige arrangementer, til stor glede for kolleger og Birkeland menighet der de bodde. Alle vi som har arbeidet med Rolf er dypt takknemlige for det vi har lært av ham. Han vil bli savnet av mange, og vi lyser fred over hans gode minne.

Trygve Skjold, Bjørn J. Arntzen, Helene Hisken, Per-Gunnar Leversen og Gisle G. Enstad, på vegne av venner og kolleger fra tiden ved CMI, CMR, Gexcon, ØSA og UiB.

Powered by Labrador CMS