NYHET

Se universitetsstyremøtet i opptak.

Se torsdagens styremøtet i opptak

Torsdag 15. september ble høstens første styremøte avholdt. Blant sakene som ble tatt opp var ny strategi for UiB og den økonomiske situasjonen i forskningsrådet.

Publisert Sist oppdatert

Handlingsplan for mangfold, inkludering og likestilling 2023 – 2025.

Det er foreslått en ny handlingsplan for mangfold, inkludering og likestilling for årene 2023 – 2025.

Sist Universitetsstyret behandlet planen, ble det etterspurt flere konkrete mål og tiltak. På bakgrunn av dette er det gjort endringer som innebærer at det er lagt til konkrete lokale tiltak. Blant annet er det foreslått mentorprogram for kvinner og for ansatte med flerkulturell bakgrunn, kompetansenettverk som skal bidra med administrativ og faglig støtte, det skal også utarbeides en ressursliste som fakultetene kan bruke i utarbeidelsen av sine lokale tiltaksplaner.

Det er en tydelig målsetning at den nye handlingsplanen og organiseringen av mangfold-, inkludering- og likestillingsarbeidet skal bidra til et større mangfold og bedre vilkår for ansatte og studenter ved UiB.

S 70/22 Handlingsplan for mangfold, inkludering og likestilling 2023 – 2025

UNIVERSITETSSTYRET

 • Margareth Hagen (rektor)
 • Inga Berre
 • Ole Jacob Broch
 • Ingrid Borvik
 • Morten E. Iversen
 • Jørgen Melve
 • Herlof Nilssen
 • Ingrid Ovidia Moe Telle
 • Steinar Vagstad
 • Marit Warncke
 • Shirin Ahlbäck Öberg

Ny strategi for UiB 2023 - 2030

UiBs strategi, «Kunnskap som former samfunnet» utløper i 2022. En ny overordnet strategi for institusjonens verdier og mål skal utarbeides. Strategien skal ha et langsiktig perspektiv, fra 2023 til 2030, og være overordnet retningsgivende for institusjonen på sentrale områder.

Det er lagt opp til en åpen og inkluderende prosess hvor ansatte og studenter inviteres til å gi fortløpende innspill og til å diskutere sentrale spørsmål. Flere dialogmøter er gjennomført og har gitt verdifull bakgrunn for arbeidsgruppens arbeid. Arbeidet fortsette utover høsten og det tas sikte på at styret skal kunne vedta en ny strategi i februar 2023.

S 72/22 Ny strategi for UiB 2023 - 2030

Energikostnader 2022 og konsekvenser for budsjett 2023

Denne saken har som formål å gi en orientering om status og hvilke tiltak som er iverksatt og planlagt. Utviklingen i energimarkedet utfordrer UiBs økonomi og budsjettmodell. Det er derfor iverksatt og under planlegging ytterligere tiltak for å redusere energiforbruket. I tillegg iverksettes tiltak knyttet til UiBs prisavtaler.

De totale energikostnadene ser ut til å bli så høye at det i prosessen frem mot budsjett 2023 må vurderes inndekning utover den normale internhusleiemodellen. Dette vil løftes frem i sak om Budsjett 2023 i oktober.

S 73/22 Energikostnader 2022 og konsekvenser for budsjett 2023

Den økonomiske situasjonen i Forskningsrådet - konsekvenser for UiB

Forskningsrådet og Kunnskapsdepartementet har signalisert betydelig reduksjon i tildeling av forskningsmidler i forbindelse med underskudd i Forskingsrådet. Departementet vurderte i mai 2022 at underskuddet kunne komme opp i 1,9 milliarder i 2023. Universitetet i Bergen henter nærmere halvparten av sin eksternt finansierte virksomhet fra Forskningsrådet, og nedskjæringer vil få store konsekvenser for forskermiljøene

Universitetsledelsen ser med bekymring på de langsiktige konsekvensene reduserte bevilgninger fra Forskningsrådet vil gi for et forskningsintensivt universitet som UiB.

S 74/22 Den økonomiske situasjonen i Forskningsrådet - konsekvenser for UiB

Høring - Grunnlag for ny universitets- og høyskolelov

Regjeringen tar sikte på å legge fram et forslag til helhetlig ny universitets- og høyskolelov høsten 2023 og universitetsdirektøren vil med denne saken informere styret om høringen, prosessen ved UiB og om hvilke foreløpige vurderinger som er gjort av universitetsledelsen og høringsutvalget.

Universitetsdirektøren vil samtidig understreke at den interne prosessen pågår og styrets diskusjon, høringsinnspill fra fakultetene, ansatte og studenter vil kunne gi nye momenter som UiB kan bygge videre på i det endelige høringsinnspillet.

De viktigste punktene handler om sensorordningen, midlertidige ansettelser nedleggelse av studiesteder og sentrale profesjonsstudier, og fusk og klagebehandling.

S 77/22 Høring - Grunnlag for ny universitets- og høyskolelov

Endret organisasjonstilknytning for Sarssenteret

Det er blitt fremmet forslag om at Sarssenteret overføres til Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet fra 01.01.23.

I 2017 ble det foretatt en midtveisevaluering av Sarssenteret. Evalueringsrapporten viste til at Sarssenteret har høy vitenskapelig kvalitet og produksjon. Samtidig pekte evalueringen på at en bedre integrering i universitetets øvrige fagmiljø kunne gi en styrking av senteret

Etter overføringen vil fakultetet også overta ansvaret for å utnevne styreleder og styremedlemmer for senteret.

S 78/22 Endret organisasjonstilknytning for Sarssenteret

SAKSLISTE

S 67/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

S 68/22 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 16.6.2022

S 69/22 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v.

S 70/22 Handlingsplan for mangfold, inkludering og likestilling 2023 – 2025

S 71/22 Etatsstyring 2022. Tilbakemelding på ambisjoner og måloppnåelse

S 72/22 Ny strategi for UiB 2023 - 2030

S 73/22 Energikostnader 2022 og konsekvenser for budsjett 2023

S 74/22 Den økonomiske situasjonen i Forskningsrådet - konsekvenser for UiB

S 75/22 Universitetets forvaltning av statens eierinteresser

S 76/22 Ph.d.-utdanningsmeldingen 2021

S 77/22 Høring - Grunnlag for ny universitets- og høyskolelov

S 78/22 Endret organisasjonstilknytning for Sarssenteret

S 79/22 Universitetsdirektøren si resultatoppnåing 2022 og resultatmål for 2023

Orienteringer

Styrets halvtime

Eventuelt

Powered by Labrador CMS