UNIVERSITETSSTYRET

Følg møtet i universitetsstyret på UiB fra kl. 10.00.

Se torsdagens universitetsstyremøtet i opptak

Torsdag 5. mai var det møte i universitetsstyret på UiB. Blant sakene som ble behandlet var blant annet: Høringsuttalelse om Hatlen-utvalgets rapport - Finanisering av universiteter og høyskoler og foreløpige rammer for budsjett 2023.

Publisert Sist oppdatert

MEDLEMMER I UNIVERSITETSSTYRET

 • Margareth Hagen (rektor)
 • Inga Berre
 • Peter S. Hatlebakk
 • Morten E. Iversen
 • Gard Aasmund S. Johanson
 • Cora Gabrielle Møller Jensen
 • Jørgen Melve
 • Herlof Nilssen
 • Steinar Vagstad
 • Marit Warncke
 • Shirin Ahlbäck Öberg

Høringsuutale om Hatlen-utvalgets arbeid - Finansiering av universiteter og høyskoler

Hatlen-utvalget gir en rekke forslag til endringer i finansieringsmodellen, samt anbefalinger om prinsipper for videre styring av sektoren. Dette gjelder blant annet endring i antall kategorier for utdanning, reduksjon i antall resultatindikatorer, endringer i utviklingsavtalene, livslang læring og mangfold i sektoren.

Styret skal diskutere saken og kommer med innspill til UiBs høringsuutalelse.

S 39/22 Finansiering av universiteter og høyskoler. Høringsuttalelse

Nytt masterprogram

Oppretting av ny erfaringsbasert mastergrad; Master i operativ ledelse og myndighetsutøvelse. Studieprogrammet skal ha oppstart høsten 2022. Utdanningsutvalget har behandlet saken og universitetsdirektøren støtter anbefalingen fra utvalget.

S 40/22 Studieportefølje 2022 - Oppretting av ny erfaringsbasert mastergrad: Master i operativ ledelse og myndighetsutøvelse

Nye medlemmer i komiteer og utvalg

Det skal oppnevnes nytt styre for Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) og ny likestillingskomite. I tillegg skal det oppnevnes ny varaleder til Den sentrale klagenemnd og vara for institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering.

S 46/22 Oppnevninger

Styre for senter for kvinne- og kjønnsforskning

Senteret har oversendt forslag til medlemmer. Ifølge reglene for Senter for kvinne- og kjønnsforskning er det universitetsstyret som skal oppnevne styret for senteret.

Likestillingskomiteen

Funksjonsperioden for likestillingskomiteen er gått ut, men oppnevning av ny komite ble utsatt i påvente av ny handlingsplan for mangfold, inkludering og likestilling handlingsplan. Arbeidet med denne pågår enda og det er derfor nødvendig at det oppnevnes nye medlemmer til komiteen.

Den sentrale klagenemnd

Varaleder i Den sentrale klagenemnd, lagdommer Beate Blom har meddelt at hun ønsker å fratre dette vervet etter dette semesteret. Det må derfor oppnevnes ny varaleder for klagenemnda. Tingrettsdommer Katrine Lillejord foreslås oppnevnt fra 1.8.2022 og frem til 31.7.2025.

Institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering

Institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering blir oppnevnt av universitetsstyret og har ansvar for behandling av tvilsmeldinger (melding med begrunnet tvil om studenter er skikket for yrkesutøvelsen) før eventuell behandling i skikkethetsnemnda.

SAKSLISTE

S 33/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

S 34/22 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 10.3.2022

S 35/22 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v.

S 36/22 Håndtering av krigen i Ukraina

S 37/22 Økonomirapport 1.kvartal 2022

S 38/22 Foreløpige rammer for budsjett 2023

S 39/22 Finansiering av universiteter og høyskoler. Høringsuttalelse

S 40/22 Studieportefølje 2022 - Oppretting av ny erfaringsbasert mastergrad: Master i operativ ledelse og myndighetsutøvelse

S 41/22 Studentombudets årsrapport for 2021

S 42/22 Personvernombudets årsrapport for 2021

S 43/22 Årsrapport 2021 – Arbeidsmiljøutvalget og Årsrapport 2021 - Helse, miljø og sikkerhet

S 44/22 Nytt navn på Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

S 45/22 Valg 2021 - Valg av medlemmer til universitetsstyret

S 46/22 Oppnevninger

S 47/22 Møteplan for universitetsstyret 2023

S 48/22 Nygårdshøyden Sør (Allégaten 64) – tomteerverv (kjøp/makebytte) - Unntatt offentlighet

Orienteringer

Styrets halvtime

Eventuelt

Powered by Labrador CMS