NYHET

Det er ønskelig at campus er så åpent som mulig for studentene denne våren. Bildet er fra 2019.

–Vi må være så åpne som mulig, og så stengt som vi må

Prioriterte målgrupper, og frister for å endre undervisning og eksamen, er forslag som kan gjøre UiB-hverdagen mer forutsigbar under pandemien.

Publisert Sist oppdatert

MEDLEMMER AV ARBEIDSGRUPPEN

Oddrun Samdal (viserektor)

Christen Soleim (studiedirektør)

Sandra Krumsvik (studentparlamentsleder)

Annelin Eriksen (viserektor)

Benedicte Løseth (forskningsdirektør)

Helge Dahle (dekan)

Jan Erik Askildsen (dekan)

Peter Hatlebakk (P.hd.-kandiat)

June Indrevik (hovedverneombud)

Tore Tundgodden (assisterende direktør)

Sonja Irene Dyrkorn (HR-direktør)

Roar Nese (seksjonssjef, HR-avdelingen

En arbeidsgruppe har jobbet med hvordan UiB skal planlegge undervisning, eksamen, forskningsaktiviteter og arrangementer våren 2021. De la frem sine innspill på universitetsstyremøtet 4. februar.

Universitetsdirektør Robert Rastad innledet saken med målsetningen til arbeidsgruppa, som er en så ordinær drift som mulig på UiB.

– Vi har jobbet ut ifra en overordnet tankegang om at vi må være så åpne som mulig, og så stengt som vi må, sa Rastad til styret.

Prioriterte grupper og fysisk tilstedeværelse

Et av forslagene til arbeidsgruppen er å prioritere spesielle målgrupper hvis campus går fra å være nedstengt til åpnet, eller motsatt.

De prioriterte gruppene er i rekkefølge førsteårsstudenter, studenter, rekrutteringsstillinger (stipendiater og postdoktorer), yngre forskere, samt ansatte og studenter med små barn.

– Vi ønsker å for eksempel tilrettelegge for de med små barn hvis de trenger å være fysisk til stede på campus for å gjennomføre undervisning, som hvis barnehagene eller skolene er stengt ned, sa HR-direktør Sonja Irene Dyrkorn.

Noen aktiviteter er også foreslått prioritert for fysisk tilstedeværelse på campus. Dette kan for eksempel være laboratoriearbeid, skapende og utøvende virksomhet, praksis, tilgang til spesialsamlinger og UB.

Frister for undervisning og eksamen

Når det gjelder undervisning, er en anbefaling at aktivitetene er planlagt så langt frem som mulig, for å skape forutsigbarhet for ansatte og studenter. Endringer bør derfor varsles en uke i forkant.

– Hensynet til studentene bør gå foran alt annet. Å planlegge et godt og forutsigbart undervisningsopplegg for dem tar minimum en uke, sa Dyrkorn.

Også når det gjelder eksamen foreslår arbeidsgruppa at studentene får minst en måneds varsel når eksamensformen endres. Det kan planlegges parallelt for digitale alternativer i tilfelle smittesituasjonen krever det.

Digitale eksamener bør være hovedregelen frem til påske, mens muntlige eksamener og ferdighetseksamener bør gjennomføres fysisk på campus.

– Studentene er opptatt av forutsigbarhet for eksamensplanen. Vi foreslår derfor at endelig eksamensform for emner med eksamen på slutten av semesteret blir fastsatt etter påske, sa Dyrkorn.

Forskningsaktiviteter og rekrutteringsstillinger

Mange ansatte har også hatt en mer utfordrende jobbhverdag under pandemien. Når det gjelder forskningsaktiviteter foreslår arbeidsgruppa at det brukes kompenserende tiltak for å holde fremdriften, særlig for søknadsprosesser og prosjekter.

De oppfordrer også til å bruke II-stillinger og ekstra undervisningsstillinger for å avlaste personalet. Fagmiljøene bør aktivt følge opp nyansatte i rekrutteringsstillinger, gjennom for eksempel medarbeidersamtaler og lokale aktiviteter som forskerskoler.

Fortsetter med digitale arrangementer

For fysiske arrangementer, mener gruppa at de som er direkte knyttet til undervisning og forskning (som doktorpromosjonene) bør prioriteres foran administrative og sosiale.

– Når det gjelder disputaser, anbefaler vi at de gjennomføres digitalt denne våren. Det sikrer at opponenter kan delta, og de er i tillegg godt besøkte, slik at de når et større publikum enn hvis de gjennomføres fysisk, sa Dyrkorn.

Både bachelor- og masterseremonier er foreslått utsatt til høsten 2021, for å kunne gjennomføres som vanlig. Det anbefales heller ikke å ha arrangementer med over hundre personer denne våren.

Trenger lokale tilpasninger

Arbeidsgruppa kommer ikke med detaljerte bestemmelser, men foreslår overordnede prinsipper og rammer som må tilpasses den faglige aktiviteten.

– Vi trenger at lederne i alle deler av organisasjonen prioriterer hvilke aktiviteter som er nødvendige, og vi har ikke funnet det naturlig at vi i arbeidsgruppa definerer dette. Forventingene er at fagmiljøene følger opp med lokale tilpasninger, sa Dyrkorn.

Styret vil nå ta arbeidsgruppens forslag og drøftinger inn i den videre planleggingen av vårsemesteret. UiB vil også starte arbeidet med rammer for høsten 2021 og våren 2022 fremover.

Universitetsstyremøte 4. februar 2020.

Powered by Labrador CMS