UIB FRAM

Forskningsdirektør Benedicte Løseth og rektor Margareth Hagen etter at de presenterte UiB FRAM-rapporten for dekanene.

Kick-off for UiB FRAM

Mandag 28. september var alle dekanene samlet til kick-off seminar for UiB FRAM. Når forarbeidet nå er sikret, kan det konkrete arbeidet starte.

Publisert Sist oppdatert

UIB FRAM-RAPPORTEN

Anbefaler at følgende sentrale områder løftes frem og videreutvikles ved UiB:

 • Styrke sammenhengende tid til forskning
 • Videreutvikle arbeidsmiljø og fagfelleskap
 • Styrke og tydeliggjøre forskningsledelse
 • Styrke forskningsstøtte og finansiering
 • Styrke rekruttering og karriereutvikling
 • Videreutvikle forskningsbasert utdanning
 • Styrke rammene for tverrfaglighet
 • Videreutvikle rammer for forskningsinfrastruktur

– Vi har høye ambisjoner for forskning ved UiB.

Dette sa rektor Margareth Hagen til På Høyden tidligere i år når kunnskapsgrunnlaget for UiB FRAM var klart.

I dag sier hun:

– Endelig kan vi komme i gang med arbeidet. Målet med UiB FRAM er å gi forskerne ved UiB de rammene de trenger for sin forskning. I en stor undersøkelse i desember 2020 ble alle vitenskapelig ansatte og instituttledere invitert til å fortelle hvor skoen trykket for dem. Det er disse tilbakemeldingen som kunnskapsgrunnlaget og UiB FRAM-rapporten bygger på.

Lokal skreddersøm

Rektor har sammen med dekanene diskutert hvordan det videre arbeidet med UiB FRAM skal gjøres.

– Fakultetene skal jobbe i sine fagmiljøer med å konkretisere og følge opp de områdene som er relevante for dem. Sammen med en samlet dekangruppe vil rektoratet jobbe systematisk med erfaringsutveksling og oppfølging, sier Hagen.

Hun er klar på en ting: Ulike forskningsmiljøer og ulike forskere har ulike behov. Derfor er det viktig at fakultetene og fagmiljøene prioritere de punktene som er viktigst for dem.

Et klart ønske fra forskere: Mer sammenhengende forskningstid

Også forskningsdirektør Benedicte Løseth ser fram til å fortsette arbeidet.

– Det blir spennende å fortsette å jobbe strukturert og systematisk med å forstå behovene i fagmiljøene bedre, og dermed innrette rammene på en måte som understøtter kvalitet i forskning, sier Løseth.

UIB FRAM-kunnskapsgrunnlaget

Analyseselskapet Ideas2evidence AS (I2e) stod for planlegging og datainnsamling av survey og intervjuer. En egen delrapport vil foreligge fra Ideas2evidence som del av styresaken. Her vil vi oppsummere de viktigste funnene i det empiriske kunnskapsgrunnlaget.

Kunnskapsgrunnlaget består av:

 • intervjuer med forskere og instituttledere
 • surveyundersøkelse blant alle vitenskapelig alle
 • kartlegging av strategiske mål
 • styrker og svakheter ved instituttene
 • møter mellom institusjonsledelse, fakultets- og instituttledelse ved alle fakultetene.

Les mer om UiB FRAM

– For å løse ønsket om mer sammenhengende tid til forskning må det nok også jobbes med strukturendringer, og det er avgjørende at både administrasjon, fagmiljøer og ledelse får bedre innsikt i om det er strukturer som står i veien for dette, eller om det er andre forhold som UiB må styrke for å kunne gi forskerne våre mer sammenhengende tid til forskning, sier Løseth.

– Ønsket om mer sammenhengende tid til forskning var den tydeligste tilbakemeldingen vi fikk. Det er ikke en quick fix, så nå starter arbeidet med å finne ut hvordan vi skal få til dette, sier Hagen.

HF-dekanen: øverste prioritering

HF-dekan Camilla Brautaset har oppfølging av UiB FRAM-rapporten

– Forskerne våre og forskningen vår er rett og slett for viktige til at vi kan la være å gripe fatt i de utfordringene rapporten peker på.

Det sier Camilla Brautaset, dekan på det humanistiske fakultet.

Oppfølging av UiB FRAM-rapporten er øverst på HFs prioriteringsliste.

– Forskning er bærebjelken for alt det andre vi gjør på fakultetet. Når våre ansatte har brukt tid og energi på å fortelle hvordan de opplever rammevilkårene for forskning i dag, tar vi deres tilbakemeldinger på alvor og ser på hvordan vi kan legge bedre til rette for forskning.

Hun sier videre at det skal sikres en bred diskusjon om både funnene og veien videre.

– Å bedre rammevilkårene for forskning vil kreve både tid, ressurser og at vi jobber sammen med hele organisasjonen. Vi er nå i en fase hvor vi deler kunnskapsgrunnlaget og analysene med fagmiljøene, og vil invitere inn til en bred diskusjon om både disse funnene og veien videre, sier Brautaset.

Av alle vitenskapelig ansatte og instituttledere som ble invitert til å svare på undersøkelsen som UiB FRAM-rapporten bygger på, var det 46 % som svarte, noe som HF-dekanen tar som et tydelig signal.

– Vi er for tidlig i prosessen til å si hvordan funnene i rapporten blir mottatt, men den høye svarprosenten signaliserer stor interesse for problemstillingene FRAM-prosjektet adresserer, avslutter Brautaset.

Powered by Labrador CMS